HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 840.37 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

, { 2:

18
er 29*/, dag; en van Nieuwe~ tot Volle maan 14*/, dag.
Om te berekenen op welken dag een bepaalden datum
valt, moet men van ’t jaar den Zonnecirkel en de Zondags-
Q letter weten.
De Zonneeirkel is een periode van 28 jaren, na verloop
waarvan de dagen der week weder op dezelfde dagen der
ïï jl maand (datums) vallen.
Om het jaar van den zonnecirkel voor een gegeven jaar
· te vinden, vermeerdert men dat jaar met 9 en deelt de
§; som door 28. De rest der deeling wijst aan, ’t hoeveelste
j jaar van den Zonneoirkel ’t gegeven jaar is, en het quotient
j wijst aan, hoeveel omloopen van den Zonneoirkel er sedert
l het jaar 9 vóór Chr. verloopen zijn.
; Indien een jaar juist 52 weken had, dan zou, als de
eerste Januari van een jaar op Zondag viel, dit ook in
j_, ·' het volgende jaar, ja altijd plaats hebben.
Maar het gewone jaar bestaat uit 52 weken plus 1 dag,
i bijgevolg valt, als in zeker jaar de Nieuwjaarsdag op Zondag
, valt, die dag in het volgende jaar op Maandag, in het
Q daarop volgende jaar op Dinsdag.
Indien alle jaren 52 weken en één dag hadden, zou,
om ’t 7° jaar, de Nieuwjaarsdag weder op Zondag vallen,
en dus elke zeven jaren dezelfde volgorde op nieuw te
ty voorschijn treden. Maar dit is ’t geval niet.
Om de vier jaar is ’t jaar 1 dag langer, zoodat de ver-
springing 2 dagen bedraagt, en de Nieuwjaarsdag, in ’t
schrikkeljaar op Woensdag ingevallen, in het daarop vol-
gende jaar op Vrijdag komt.
Deze verspringing heeft een periode van 28 jaren ten
gevolge.
Het voorname gebruik van den Zonneoirkel is tot het
vinden van de Zondagsletter voor een gegeven jaar.
Wanneer men van een gegeven jaar den Zonnecirkel
berekend heeft, dan kan men in ’t volgende lijstje zien,
welke de Zondagsletter is, die daarbij behoort.
. l
ll