HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 894.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

Ei
15
1
De Maancirkel of de Cyclus van Méton is een periode
van 19 jaren, na verloop van welke de zon en de maan,
met betrekking tot elkander, denzelfden stand innemen.
De Maancirkel neemt een aanvang bij ’t begin van een
jaar, op welks eersten dag het Nieuwe Maan was. Dit had
e, o.a. plaats in het jaar vóór onze jaartelling.
Omstreeks ’t jaar 430 vóór onze jaartelling deed Méton,
ii Atheensch sterrenkundige de ontdekking van den Maan-
­ cirkel, die de Grieken van zoo’n groot belang achtten, dat
zij het getal 19 in gouden letters op hunne tempels plaat-
sten; vandaar de naam Guldengetal.
Men verkrijgt ’t Guldengetal, als men het jaartal met
1 vermeerdert, en de som door 19 deelt. De rest der deeling
is het Guldengetal, en ’t quotient wijst aan, hoeveel maan-
cirkels, sedert den aanvang onzer jaartelling, er geweest zijn.
Een maancirkel komt bijna juist overeen met 235 synodische
r. maansomloopen, want 19 tropische jaren bevatten 6939,60
dagen en 235 maansomloopen hebben plaats in 6939,69
dagen, dat slechts een verschil van ruim twee uren uitmaakt.
Men heeft aan de 19 jaren van den maancirkel de rang-
cijfers 1 tot 19 gegeven, en ’t rangcijfer van zeker jaar
’t Guldengetal van dat jaar genoemd.
Evenals Méton ruim 400 jaren vóór Christus, zoo
had ook Gregorius XIII in de 166 eeuw opgemerkt, dat
telkens, na verloop van 19 jaren, dezelfde phasen of schijn-
gestalten der maan weder op dezelfde datums vielen, maar
ook, dat die phasen der maan, nà verloop van 19 jaren
bijna 11/, uur vroeger aan den hemel verschenen. Dat bracht
Gregorius XIII er toe, om in 1582 ter juiste berekening
van het Paaschfeest, de Guldengetallen nader te bepalen.
Hij deed dat door middel van Epacta.
ä Dat woord ,,Epacta" komt van ’t Grieksche werkwoord
,, ,,Epagein", en beteekent ,,bijvoegselen."
gi De Epaota geven ’t aantal dagen aan, die er zijn voor-
ë bijgegaan van de laatste Nieuwe Maan tot den 1°¤ Januari.
E (De Epaota geven dus aan, hoeveel dagen voor den l°¤
Januari ’t Nieuwe Maan is geweest.)
ä
S
l
`S _.