HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 881.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

* i
tr; .

ïï « Eg

2 14
De Westersche kerk daarentegen wilde van die J oodsche
tijdrekening niets weten, en herdacht het lijden van
; ; Christus altijd op den Vrijdag na de Lente-vollemaan, en
Zijne opstanding op den daarop volgenden eersten dag
{ 1 der week. Op verzoek van keizer Constantijn de Groote werd
ter beslechting van dit geschil in ’t jaar 325 eene kerk-
vergadering te Nicéa gehouden. Q?
4 Deze kerkvergadering bepaalde de viering van het
Christelijke Paaschfeest op den eersten Zondag na Volle-
Q . maan, volgende op de Lente­nachtevening, welke geacht .
werd in te vallen op den 21°¤ Maart. Dit nà­V0llemaan
i moet in den strengsten zin worden opgevat, zoodat, wanneer
de Vollemaan op een Zondag valt, ’t Paaschfeest één
week later gevierd moet worden, ten einde te voorkomen,
dat ’t Christelijke- en ’t Israëlietische Paaschfeest te gelijk
l zouden gevierd worden. Dit had o.a. plaats in ’t jaar 1724,
Q toen de Lentevollemaan op een Zondag viel. De Protestanten
A in Duitschland, vierden toen, volgens een besluit van het:
§ ,,Corpus Evangelicorum", het Paaschfeest op den 9°“ April.
De`Roomsch Katholieken vierden dat jaar het Paaschfeest 9,
E op den 169** April, volgens het besluit van ’t conoilie van
tf' Nicéa, welk concilie bepaald had, dat, wanneer de Lente-
vollemaan op een Zondag valt, het Paaschfeest één week
later moet worden gevierd.
Dit had ook plaats in de jaren 1744, 1778 en 1798. Toen
lj; vierden de Protestanten in Duitschland één week vroeger `Al
·,',_ Paschen dan de Roomschen, nl. den 29 Maart 1744, 12
April 1778 en 1 April 1798.
Fi Volgens een bepaling van het concilie te Nicéa mag het
Christelijke Paasehfeest niet vóor den 22S*°¤ Maart en niet
na den 25St°¤ April, d. i. niet vóór St. Benedictus en niet è
na St, Markus gevierd worden. g
Aanvankelijk werd de Bisschop van Alexandrië met de
ik zorg dier aanwijzing van den Paaschtijd belast. *
3 ier, Later echter bediende men zich daartoe, vooral in
de Westersche kerk van den Maancirkel of het Gulden-
getal.
A i te
1 · E