HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 855.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

1
E
12
1
Q Wij weten 0.a. dat keizer Augustus gestorven is in ’t
jaar 765 na de stichting van Rome en dat keizer Tiberius
hem in datzelfde jaar opvolgde. Keizer Tiberius heeft
omstreeks 23 jaren geregeerd, n.l. van 765-788 nà de 1
stichting van Rome. In het 159 jaar der regeering van §
keizer Tiberius, dus in 780 trad Christus op, (Luc. 3: 1).
Hij was toen 30 jaar oud (Luc. 3: 23). Christus moet dus
1,, geboren zijn in het jaar 750 nà de stichting van Rome
Toen Christus voor ’t eerst in het openbaar optrad was .
het 46 jaar geleden (Joh. 2: 20) dat koning Herodes den Q
herbouw des tempels begon. 1
Die herbouw begon dus 16 jaren vóór Christus geboorte. `
Het was toen het 186 jaar der regeering van Herodes
(zie Josephus Antiq. XV). 1
En daar Herodes ruim 36 jaar geregeerd heeft, had hij
§ 34 jaren geregeerd, toen Christus geboren werd.
Herodes heeft dus nog ruim 2jaren nà Christus’ geboorte
v geregeerd en is dus gestorven in het jaar 752 nà de _
stichting van Rome, even voor de viering van ’t Paasch­ 1
feest, zegt Josephus. 1.
Niet lang voor zijn dood had de Bethlehemsohe kinder- 1
moord plaats; Alle kinderen van twee jaar oud en daar-
onder liet hij dooden, naar den tijd, dien hij van de
. Magiërs naarstig onderzocht had (Matth. 2: 16). Waar- j
schijnlijk hadden die Wijzen aan Herodes meegedeeld, dat
-- de ster hun voor ongeveer 2 jaren geleden verschenen
. was, waaruit Herodes dan besloten zal hebben, dat de j
Messias, tijdens ’t verschijnen der ster, geboren zou zijn, ,
en Hij dus 2 jaar oud kon zijn. :1
Daar nu Herodes in ’t jaar 752 nà de stichting van “
Rome gestorven is, moet Christus in ’t jaar 750 geboren I
zijn, waaruit volgt, dat de Christelijke jaartelling 4 jaar te
laat door Dionysius gesteld of aangevangen is, en dus
eigenlijk vier jaren vóór onzen jaartelling G) een aanvang
had behooren te nemen.
3 Wij moesten dus thans schrijven ’t jaar 1911.
ï 1 _
* 1
11
1 1