HomeOordeelt mede!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

l
l ‘ te
bedoeld wordt, propaganda te maken voor het hoidendom, blijkt uit het
opschrift. op don omslag ,,Boeddliistischo zondingl)". lle voorrede van
den vertaler (want hierover gaat het in de eerste plaats) laat bij nuch-
toro“) lezing geen twijfel over omtrent de strekking "). Aan het Bood-
dhisnic wordt openlijk de voorrang boven het Oliristondoin toegekend
en beweerd, dat de (`hristolijko volken van het Westen in plaats van
hot (llnisteiidom in het Oosten to vorbrei<l<·n, verloor zelve tot het licht
l van het iläocddhismo, dat uit hot Oosten daagt, moeten worden l>ol<<·<·rd 4).
Om aanhaling te vorinijden, gelieve Uwe vorgaderingö) bijgaaiule l>1'()Clllll’()
maar in te zien 6).
Nu Dr. Bxlüllliltllt de onboschaanidhcid heeft gehad, hodooltlo vor-
r taling met Zoodanigo Voorrede van zijne hand het licht to (loon Zion,
zonder zich van de H. Kerk los te maken, protesteert de l{<·rkoraad
der N. H. Gemeente to Amsterdam hiertegen bij Uwe vergadering met
1) Op het titelblad van het Duitsche origineel staat ,,Buddhistische Mission".
` Om een getrouwe vertaling te leveren, heb ik dit natuurlijk overgenomen. B.
2) Een lezer, clron/cam van ketterwoede, ziet het spook van den antiohrist,
waar een rmchtere lezer het beeld van Christus ziet doorlichten. B.
3) Ja, de strekking van mijne vertaling is inderdaad ontwijfelbaar te lezen
in mijne voorrede en wel in deze onschuldige woorden die voorzeker een Christe-
lijken geest ademen: ,,niet om een godsdiensttwist te doen ontbranden, maar om
hier in ons Christelijke Westen harten aan te steken die ontvlammen voor ver-
broedering en vereeniging met het Boeddhistische Oosten; om getuigenis af te
leggen van het licht dat in de wereld is gekomen, ten einde de wereld door zijne
verlichting te verlossen" [opdat het licht van het Christelijke Vesten en het licht
van het Boeddhistische Oosten, beide afkomstig uit de eene, algemeene lichtbron
Gods, wederom één licht worde] ~- ,,daarom is dit werkje .... vertaald."
Ziedaar mijne positieve bedoeling. Mijne negatieve bijbedoeling was, de
, waanwijze en eigenwijze Westei·lingen (van mijn vaderland) eens wat te vernede- j
T ren en te laten vernederen ter wille van hunne zedelijke en geestelijke gezond-
j heid. De slotzin mijner voorrede spreekt het volkomen zoo uit. B.
4) Hoe onwaar wordt mijne voorrede hier voorgesteld in het een, hoe
scheef in het ander! Deze dubbelzinnige en misleidende wijze van doen maakt
het voor mij thans tot zekerheid dat er wel ergens een Boeddhisme is dat den
‘ voorrang verdient boven het Christendom van zulk een kerkeraad. B.
5) Versta wel, deze vergadering is de Synode. De Synode kreeg dus van
den Amsterdamschen kerkeraad de geïncrimineerde brochure onder de oogen; de
verschillende kerkeraden, tot wie de circulaire werd gericht, moesten echter zon-
_ der kennismaking met de brochure, Zalimlelmgs, hun instemming betuigen met het
plan van den Amsterdamschen kerkeraad. Welk een onverantwoordelijk doen!
Welk een aanmatigend optreden! B. j
6) ,,Maar in te zien." Niet bestudeeren en bepeinzen van het begin tot
het einde, neen, inzien maar. Zoo oppervlakkig worden de diepste vraagstukken
behandeld, zoo losjes wordt over den ernst van eene leer en een leven die afwij-
I ken, geoordeeld! B.
l
v