HomeOordeelt mede!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 906.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

1 ' 1
12 1
. 1
1.
. ll -
_ Arm, (Ze I
Y Synode (101* 1Y(3(Z(3l"[(lll(1S('/10 [{01*1*0;*111110 Ker/1*. `
110 1*(101*1(1111*01.1(10 ("l'g'(‘l'111SS(51l 011 111i0011111(1011, (110 z10h 111 011z0 Vi1('1(31'-
11111(100110 1{01*1( '()O1`£1.()(¥ll, ll.Cl)1)(‘ll (11111. 1<1§l`l{01‘2111(l (101 N0(101*(l. H01*1*01*111(10 1
(10111001110 10 1ll1S11)1`1111111 g'(¥(1F()llg'(‘l1, zi011 1(11 U1110 'Ol‘g'21(1(%l`lllg' 10 11*011-
(1011 11101 1101 1*01*z00k 0111pp011 10 11*111011 (10011, (1115 lillllllüll lClCl()ll 101
» 11C11‘l1g'0`1l11g 011 1101 2l111l\'(‘ll(1(¥ll 1*1111 l)0g'lllgCIl, (1111 1*01*11*000101*0 (101* Kerk 1
.” 11117 1111111* ]lll(l(101l 1*0rd11*1j11011. K
H01 110011 10011 geen zi11, (1111 ,l)Cl`SOl1(§11, CllC g1äl`OC1)Cll zijn 0111 het
11*01zij11 011 (1011 111(101 (101* Kerk (1001* \'(10l`(1. 011 g000111*1f1 10 1101*(11*(101*011
1{l'2lCll1(‘l1S 111111 11111111, 11*11111*111111 zij 111111110 hooge p1111110 011 11111111001111pp01ij1(
- 1)(‘S‘[&l&1ll 01l‘L1CG1lO1l, zu11(0 111011 11110011 1101011011, 11111111* ]ll(%ClC (111ar(1oo1* -
z00 1101 111111 11011 lag - (10 1{01*1( 10 gl‘()llL1C 1*10111011.
112111 zu11(0 121llg'1‘l‘ 11*01*(1011 g<3(1l11(1, Z()ll(1Cl` 0011 \'OOl`C1 1*1111 1)1`O1ïCS1Z
011 (11*(101*0 k1110111, z00 0111 (101* G011100111011*i1 1110 0111 1l111l1lClll\'ll`?
liá111H(‘lS, (110 1)CSi(‘111('1 zijn 1(11 (10 11001‘1ijl(0 1)(3(1l0l1l1lg‘ 1*1111 Gods
\r(10l’(1 011 (10 111*0(1iki11g 1*1111 1101. E1*1111g01i0, ZlC1l. 11*ij 00111111(1011jk 11110-
1)l`11l1{b 101 1)(‘'(1l`(1(¥l'lllg 1*1111 (10 1.(‘11g'(‘ll 1111 1101 rijk 1*1111 (1011 1111110111*101,
y 0111 11101 10 Sl)l'(‘1{(!11 1*1111 1101 1>l'()l)à1g21l`1(1&L 111111(011 1*0(11* l'C'011111lOlli1ll`C 11100-
Q1 l‘l0ë1l 1‘11 z(1o 1*001 1`1lC(‘l`1).
j (301ijk (.10 111111010 (1l`111)l)1)1 (1011 (‘l1ll1l1‘l’ (1001 ()'0l‘100pC1l, z0(1 1*001*(10 ;_
101 1)('1'(¥llg'l‘ll()1‘ll1(1 '()()l`S'[1‘1 (10 111111(101i11g 1*1111 111*. 110010 A. l3.11·:11111111. '
1 110z0 111*0(1ik1111t 10 O()S11‘l'\'()111(1 110011 00110 1*01*1111111g 1111 1101 1111110011 1101 1
110111 (10011 211*11, 11*11a1*1110(10 11111g0 (10 S‘[l'11'L(‘1l 10 g`(¥(>()1l)()l`T(‘<¥l‘(1, 101 11101
'()C1‘(§l11l1‘Z ,,1101 ()11ri01011j1< 11111*11111*011(10111 111 l?l11l'()l)êl2).” 11111 l1101*1110(10
1) Deze onbewezen en onbewijsbare bewering, deze phantasmagorie vol `
beleedigingen is natuurlijk niets anders dan een doodgewoon product eener inge-
beelde beschouwingswijze van de dingen. B.
gw 2) In het Duitsche origineel en in mijn Nederlandsche vertaling is het _
woord C'lm~istsZ@'Z¢ beide keeren met aanhalingsteekens voorzien om aan te duiden
dat het barbarendon;1 in Europa niet Christelijk mag heeten alsmede dat er een
1 _ Christendoxn nog moet bestaan hetwelk geen barbarendom is. Als titel heeft het
1 boekje duidelijk leesbaar: Het ,,Oh1·iste11jk" barbarendom in Europa. ’t Is toch,
hoop ik, niet niet een onee1·11jke bedoeling dat de An(1ste1·da1ns0he kerkeraad de
aanhalingsteekens heeft weggelaten? B. I
T1
1 .