HomeOordeelt mede!Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 861.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

____ _, ___ à__
is
iï ë
Op deze wonderbaar overn1oedige niissive van het Olassicaal Bestuur ,
l1eb ik natuurlijk het volgende gea11twoord. E E
il
l g Acm ;
het Classiccml Besmzw wm Heerevtveevz, ä
i 1]
in antwoord op zijne niissive va11 9 Dec. 1904, 110. 243. dg
ï
* Hand. V : 38 e11 39.
ii
ï Waar schuldgevoel gebleken is, daar pas mag ee11 eisch tot schuld- Q
belijdenis gesteld worden. Na een schuldlooeheiiend getuigenis van het
_ ¥ geweten mag zulk een eiseh, die zonder blijk van schuldgevoel rede- ä
cf; lijkerwijze reeds niet gesteld 11100llb worde11, i11 gee11 geval 111eer worden
a gehandhaafd, als zijnde da11 ee11 onzedelijke eiseh geworden. Wie 1131
" j (3011 scl1uldloocl1e11e11d getuige11is Väll zij11 geweten toch schuldbelijdenis
[ deed, zou ee11 eveneens immoreele daad verrichten.
`l Mij nu is het 11iet bewust, dat hetgeen ik geschreven heb, i11 strijd
‘ is 111et de afgelegde belofte11.
Gaarne echter herhaal ik, dat ik het Evangelie van Jezus Christus
verkondig e11 zal blijven verkondigen overeenkonistig die plecl1tige
1 j beloften.
f , Verder noodig ik U uit tot ee11e dieper ingaande overdenking van j
n1ij11 tweede, uitvoerig schrijven. Daarl1ee11 toch verwijs ik U te11
fl , afdoend antwoord op hetgee11 gij blijkens Uwe niissive van 9 Dec. l.l.
` rverlceeard hebt verstaan e11 ovzj-met hebt uitgewerkt - inet die11 gevolge
zelfs dat 111ij door U grondideeën l'O1‘(lCl1 ondergeschoven, die 111ij 11iet
tot basis strekken e11 door ClCll onbevangen e11 i11gewijde11 lezer l1CFgGl1S ä
11it l1et geschrevene zij11 o_p te halen.
` Eindelijk breng ik U 011dOI het oog, dat gij, zoowel in het stellen · ·
uwer gClOOfSj)lllltOll als in het eisehen van ]11ljl1(31l1S)(1BlT1l11ll1g daar111ede, js
op (36118 scliroinelijke wijze buiten Uwe bevoegdheid gaat.
OOSTERVVOLDE (En.) LOUIS A. BAEHLER.
16 Dec. 1904.
ii
F. S
i
ïk E1
1
i-{ff ?
ejw ä

ali? ·
·=~¥ L
1 *2 ,