HomeOordeelt mede!Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

è? · Y
1
1 23
1
_ ls 1101 dus 0011 11111 Cl1l‘lSl1G11(lOl1l, ,,110111s \’()T€l(ll)CS(ïl1<)ll\`lllg (111
1101 21lg‘0111CCl1) 1111s is", dat ,,011z0 j&1111l11CIl{l&Cl1t()11 S1112l1'1l§1`Ol3()l1,,lE1, 011z0
1 'O1‘O111\'21ê1l`(llg‘l11g 011 'C1`21Cl1tll1g [vcrfoeiing, staat 01] 1011 10110 ’Cl’Lll(3l11”,
1 dat lager staat (12111 1161 l$()()(l(1l11S111C, is 1101 ook dat Cl`1l`1S‘L(311(l()]11, dat
; Cl()Ol` U 1101100111 is 0n b0st1011011 111 110 N()(1C1'l2111(lSCl1G uitgave van ,,1101
E, ,,C1111s10l1j11" ba1ba1011110111 111 1‘l11YOj)Z1” 011 dat 11001 U 111 1101 bewuste
111111101 van 1101 blad ,,1l1‘C(lCn 11001 1101 slijk 11*01111 gehaald? 1)
ï 30. ls U 11010111 openlijk s0l111111 10 l)Cllj(lCl1 0101 deze (*11 andere,
_. 111 1101 001010 S(5l11`ljVCl1 van ons l1OSJE1111l' U 0111101 1101 oog g0b1a0l110
l 212111JB1jgl11g‘Cl1 tegen 1101 Cl1l‘lS1Cl1(l<)l11, 011 van 11Y(3 propagaiula 1001 1101
· Booddhisine in ,,1101 ,,(“l111s1el1jl1" 1)21l`D€11`C11LlO]11 111 El11‘Oj)ä1,’J 011 andere
geschriften van Uwe hand, 011 alle .l)l`Oj)€Lg’ELl1Clê12) 1001 1101 l1OB£l(ll1lS1110
10 staken?
elo. ls U bereid 011 10o1110111011s ll 10011aan 10 g()(11`€1gCl1 01010011-
1 l10111s11g 111110 Y®ïl{l2`L1`l11g` (‘l1 bc1o110, gC(lZtïl,l1 bij 11110 tOOl?1l1l1g' 101 110
EVZ11lg()llQl)CC1lO11l11g' 111 de N011. HC1`VOl'l1lClC Kerk, 011 11110 llfälilllglllg van
Z v0ll1a111111g bij deze vcrklariiig 011 b010110, volgens Ar1. (SG 11. 0/11. 'a1·.,
door U O11(IlCl`t€Cl{C11Cl`?
H€€i”€7l‘L’€87L, 11011 S) l)(3CO11ll)C1` 1901.
1 i Het Clrzsszkaal Bes121ur*‘) mn H001‘0m·0011,
Q A. W. VOORS, fzmlg. p1·aes1»s.
1-1. TH. 1111 SAA11, scriba 11. 11,.*). '
verzoeken, mg een officiëele, authentieke en geautoriseerde, algemeen erkende en
algen1e0n geldige opvatting van 11et Christendom volgens de Hervormde Kerk voor
te leggen, waarin wat anders van mij wo1·dt gev1·aagd dan in de geloften, welke 1/1,
ik iederen dag met genoegen wil herhalen? B. ‘°l
Q1 1) Op deze vraag kan niet worden geantwoord, aleer men duidelijk en
nauwkeurig uiteenzet dat soo1·t van Christendom, waarop 1nen het oog heeft. Bui-
tendien, ik zeg algemeen en behoef dus niet in Z¤@'z0mZe1·h0den te treden. De alge-
` mama indruk, dien een goed Christen van Christendom en Ohristenheid ontvangt,
` is inderdaad diep treurig. B.
2) Ik ontken ten stelligste, dat ik voor het Boeddhisme propvqqcmda maak
of gemaakt 11eb. Maar wat is het geval? Zekere stelselmatige miskenning en
_ beleediging van 11et Boeddhisme, de tactische onwil om er mee kennis te maken,
ten einde het te blijven xniskennen en beleedigen, brengt mijn rechtvaa1·1lig11eids­
gevoel en waarheidszin ook in deze tot opstand. Eerlang zal ik een onpartijdige,
wetenschappelijke, duidelijke en beknopte verhandeling over 11et Boeddhisme in
1 het licht geven bij den hee1· G. A. Evans te Groningen. Het grootste gedeelte
‘ daarvan 11eb ik 23 Nov. 1.1. gebruikt als lezing voo1· een Afdeeling van den Ned.
1 Protestantenbond. B-
3) Heb ik met een Classicaal Bestuur te doen of n1et een Classicale
Regeering? B.
4) Dit q. q. (qualitate qua) doet veronderstellen, dat Ds. DU SAAR (een
vrijzinnig en minzaam man) enkel 11e ambtelijke, maar geenszins de persoonlijke
verantwoording van die missive wil clragen. B.
1
1