HomeOordeelt mede!Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

ji 4 nl
tl
il 22 2 l
gl i
b ij l` liozig is hot (ïlirist.<·ndoin, ook in zijn hoogste openbaring, ernstig to i_
j g) l>oloo<ligon, on onder ton doolo (‘ln·ist.olijko namen oon hoidondoni to j
holijdon on to prodikon l), dat hooge aspiraties laat golden,'niaar don ï
(`hristns Gods als 'orlossor dor wereld ontkent 2). a
Ons Bostnnr is door uw schrijven versterkt in zijne inooning, dat
jij door V hot (‘hrist.olijk geloof wordt. ondermijnd, onder don schijn van lj
het to voredolon. l T
yjj Hot hoopt. hartelijk, dat dit door l alsnog zal worden ingezien on 1
V boroid znlt bevonden worden, ondor horrooping van nwo uitspraken, ,4
onder afzworing 3) van nwo genegenheid voor hot Boeddhisme, schuld E
to belijden van wogo nwo aldwalingon 4). ‘ ·
Mitsdion noodigt het (llassikaal Bestuur van Heerenveen U uit-,
gij om voor don laatsten dag van dit jaar 1904, do volgende vragen kortolijk,
zonder U in bospiogelingon to begeven, aan zijn adres te beantwoorden:
10. \'annoor hot ,,Johanno'1`sch (Thristondoni” voor U de hoogste
openbaring is van don lovondon God, acht V dit dan niet voldoende,
oin, zondor inodehnlp 5) van hot. läoeddhisino, te gotnigon tegen het
algonioono Christendom, dat door V wordt gezegd bestreden te worden?
29 ls de indruk juist dat door U onder ,,l1(§tZtlg()]l1C()llC Christen-
(lOll1” dat U wilt bestrijden G) (on waartogonovor U ,,hot Johannoïsch
{-ro? Christoinloni" als hot oonigo on oouwigo stelt) ook verstaan wordt: het
(Yhristondoin naar do Schriften dos Nionwon T ostanionts 7) on volgons
de opvatting van do liorkon der Hervorming, niet name van do Her-
vormde Kerk S)?
· li- i
j 1) Indien het Classicaal Bestuur hier eigenlijk bedoelt, dat ik het Boeddhisme
aanhang en verkondig, dan mag ik dit een leelijke insinuatie noemen. B.
2) Dat ontken ik niet en nergens. Een mijner grondteksten is Joh.III:1G
,,Alzoo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven
heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe". B. l
.? 3) 1 1 1 B. g ‘
4) Van aj2lu·aZ·inqen kan men geen sclznld belijden, wèl van zonden, wèl van
jj, hetgeen men met volle besef tegen beter weten in deed. B.
Ter beschaming van het algemeene Christendom kan het Boeddhisme uit- j
stekend helpen. Met behulp van het Boeddhisme heb ik zelf tekortkomingen in i
mijn Christelijke levensbeschouwing en levenswandel ontdekt. Door de algemeene
verbastering der Christelijke zeden verblind, had ik niet opgemerkt, dat de Christo-
lijke levensleer, hetzij bij diepere doorgronding, hetzij bij verdere doortrekking, l
in die tekortkomingen voorzag. Zoo kan het velen gaan. B. '
j 6) Ik denk er bijv. niet aan, ieqen de Bergrede te strijden, ik strijd er
juist vurig wor. Enz. B.
1 7) Het hangt er heelemaal van af, wat men onder het Christendom naar
de Schriften des Nieuwen Testaments gelieit te verstaan. En um? onder het
Christendom volgens de opvatting van de Kerken der Hervorming. B.
S) Mag ik den heeren van het Classioaal Bestuur van Heerenveen dringend
till
F i il i
’ g
clé)
ïlll