HomeOordeelt mede!Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

21
· <
blijkens de getuigenis in uwe missiven, plaatst V zich zelven buiten,
zij het in uw oog boven den lijn van het historische Christendom,
handelt U in strijd met den geest en de beginselen der Hervormde
Kerk 4).
Duidelijker treedt dit nog in het licht, wanneer wij opmerken uit
uwe missive, gelijk ook uit uw voorwoord voor het door U vertaalde
,,Christelijk" barbarendom in Europa", dat wel door U het Boeddhisme
l in staat wordt geacht een zegen te brengen in ons Christelijk WVesten,
‘ maar nergens ook maar iets blijkt 2), dat het Christendom ten zegen
. kan wezen voor het Boeddhistisch Ooosten. (Zie pagina 1 van uw
l ,,Voorwoord"). Daar is het Licht volledig opgegaan, hier moet het met
behulp van het Oosten nog doorbreken 3).
Hierdoor nu wordt te duidelijker openbaar, dat U ontkent, dat de
volkomenste openbaring des levenden Gods voor 19 eeuwen in Jezus
i Christus is vleesch geworden 4) (Joh. 1 1 1~l), en dat zijn komst in de
j wereld ten doel heeft, door het geloof in Hem de geheele wereld te
overwinnen (1 Joh. 5 : 4, 5) en het eeuwige leven te hebben (Joh. 3 : 16).
Is Christus toch tweemaal vleesch geworden 4) (in Siddhartha
Gautama en in Jezus van Nazareth), dan is er niet een Middelaar Gods
en der menschen, dan is het Christendom niet meer de hoogste open-
baring Gods 6).
Door deze meening toe te laten, zou de Kerk, staande op de basis
van het Christendom als hoogste openbaring Gods, zich zelve ontbinden.
l
Hiertegen te waken acht het Classikaal Bestuur van Heerenveen
j zijn heilige roeping, en het is daarom dat het U met den meesten aan-
drang oproept, deze dingen ernstig te onderzoeken en ll zelven te herzien.
g God geve 7), dat U moogt inzien dat U schromelijk dwaalt, dat
. G 4) Door mijne weerlegging is ook deze betichting vervallen. B.
2) Ik zie niet in, waarom dat daar had moeten blijken. Het spreekt van
§ zelf, dat ware Christenen ten zegen kunnen zijn aan tal van Boeddhisten die op
een lagere trap van godsdienstig-zedelijke ontwikkeling staan. Het komt ook
niet in mij op, ongunstig te denken over het zendingsvverk van de uitnemende
E Broedergemeente der Herrnhutters. B.
2 3) Na de uiteenzetting in mijn tweede antwoord is dit geen vergeeiiijke
vergissing meer, maar thans een opzettelijke toedichting. B.
i 4) Welk een vleeschelijke opvatting van de vleeschwording! B.
. 5) In den pseudo-orthodoxen zin heb ik dit niet gezegd en niet bedoeld.
Ach, welk een materialistisch middelaarsgeloofl ‘ B.
j 6) Van de geheele uiteenzetting in mijn tweede antwoord hebben de Clas-
? sicale heeren blijkbaar niets begrepen. Ik zie geen kans meer, hun de oogen te
openen voor een heldere Christusbesohouwing. B.
7) Indien het Classicaal Bestuur dit werkelijk meent, heeft het zich verder
van inmenging te onthouden. B.