HomeOordeelt mede!Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

. www') i iiii i is o o o
V` li ;
I .` , 20
§ Waar ll het Oostcrsch Boeddhisme wel to hulp roopt en van zijn ·
Arij znurd<·osoni heil verwacht voor het herstel cn do doorwerking van uw
lj hoog ideaal, daar blijkt dat Jolianneïscli (`vhristcndoni tot dit doel voor
U onvoldoende, en wordt hot, hoc hoog geroemd, door ll weder in de
C laagto getrokken ‘).
T lf ‘wilt niet dat ons volk het Boeddhisme zal gaan omhelzen, maar
l· wilt 2), dat ons volk, door Bocddhistisch tc denken, to gevoelen en
gj; te geloovcn, een geloofsprincipe van invstickcn aard zal aannemen, dat
onder den naam van (‘liristclijl< het Oostcrschc hoidondoiu op den troon 1
zal brengen. j
lil
lji Dit nu moet niet den hoogston ernst cn verontwaardiging in naam
van den Cliristclijkeii godsdienst worden afgewezen!
Non tali auxilio! *‘) zoo roepen wij uit, als voor de hcrleving van
het in menig opzicht vervallen Christendom het Boeddhisme, het
’ hoidcndoni wordt te hulp geroepen 4). Het Boeddhisme moge verheven
denkbeelden bevatten ­- in bijna elk heidondoni vindt uien lioogere en
jo lagere gedachten, die openbaren, dat dc ilioogststaanden, God niet
kennende 5), cn Hein zoekende, verlangen naar het Licht in hunne
duisternis, - dat Boeddhisme gelijk te stellen niet het hoogste Chris-
fi tendoni 6), de openbaring Gods in Christus evenzeer 7) te vinden in het
Boeddhisme als in ons hoogste Cliristendoni, is een onvcrgecflijko aan-
tijging tegcn het historische on werkelijke Christendoni, is vcrguizing
van don Christus onder don schijn van Hein tc verheffen.
lïül Dat is conc ,,zorg voor de belangen dor Christelijke Kerk in het
algemeen en van dc Hervormde Kerk in het bijzonder" (Art. ll A. R.)
welke den dienaar en vcrkondiger van het Evangelie in die Kerk on-
. is V, waardig is S). §
_ Door deze opvattingen, hoezeer uit een vroom gemoed opwellend,
l= . i
zoo ook tegen het hoogste. Na doo1· het Boeddhisme bekeerd te zijn van het
materialisme, is menigeen ook teruggekomen van zijne miskenning van het zuivere
Christendom. B.
1) Herlees bovenstaande noot. B.
2) Nu volgt eene verdraaiing van hetgeen ik wil. B. l
3) D. w. z.: ,,Niet met zoodanige hulpl" ­- Voor de hulp, welke God be- Q
S`) 1_ schikt, zullen we echter dankbaar dienen te zijn, tenzij we willen omkomen in I
Q J eigengerechtigheid. B. j
X 4) Vergelijk: Matth. XI : 20-24«. B.
ivlll Q? 5) Vergelijk: Rom. I : IO en volgende verzen. In vs. 21 lezen we: dowçjl zy
(de heidenen) God kennende, etc. B.
6) Daar waar het Christendom en het Boeddhisme beide den Allerhoogste l
_ vinden, zullen zij toch beide wel even hoog moeten staan. B. A
H #1 7) Ook is nog niet evenzeer. B_
S) Doo1· mijne weerlegging is deze betichting vervallen. B.
; l" ‘ `
e
lïgl T
l ` ;
il