HomeOordeelt mede!Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.63 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

ä
l
19
l lijden van den enkele, dezen historischen band niet den Christus der
j openbaring en dien persoonlijken band met den levenden Christus missen l).
i l)at er voorts Christendom is, dat laag staat, dat de naam heeft,
maar het wezen mist: dat de Kerk en elke geloovige de roeping heeft
; daartegen te getuigen; dat de Kerk dus een strijd heeft tegen de wereld
l in haar midden: ­ in deze opvattingen staan velen aan uwe zijde, maar
het recht moet U ontzegd worden 2), alles onder dit algemeene Christen-
dom te rangschikken, wat naar uw voorstelling niet tot de hoogste
. uitdrukking is gekomen.
Al het andere lager te stellen dan_het Boeddhisme **), en alleen
; het Johanneisch Christendom de eer te gunnen· gelijk te mogen staan
g met het Boeddhisme in zijn hoogste stijging 4), mag een onbillijke aan-
tijging geacht worden tegen het Christendom, dat in de Synoptische
Evangelien, in de Paulinische brieven, ja, in het geheele Nieuwe Testa-
l ment, zijn getuigenis heeft neergelegd 5), krachtens de openbaring Gods,
door en in Christus Jezus tegenover de wereld buiten God. Het geheel
van uwe missive maakt op ons Bestuur den indruk, dat alleen dat
geschrift van Christelijken bodem voor U beteekenis en waarde heeft,
waarin U de mystieke gedachten, die U in het Boeddhisme aantrekken,
en U door het Boeddhisme genegen zijn geworden, met Christelijke
termen terugvindt 6). ‘
Uwe Christelijke geloofsbelijdenis is dan meer Boeddhistisch dan r
Christelijk: Indien toch in waarheid voor U het J ohanneisch Christendom
het hoogste bevat van allen godsdienst, dan zoudt U het Boeddhisme
Y niet noodig achten voor de bekeering van ons volk tot een beter Christen-
dom 7), maar volkomen genoeg hebben aan de hoogste Christelijke
getuigenissen.
I -
1) Over de heilsbedeeling van Christus vóór Jezus’ geboorte lezen we in
J . 1 Cor. X : 44 (,,w«mi zg) -- de kinderen Israëls onder Mozes - dronken uit de
geestelçïïce steenrois, die volgde; en de steemrois was O/w·isms"). B.
E 2) Dit recht heb ik mij niet aangematigd. B.
3) Waar doe ik dat? B.
j 4) Men kan uit mijne woorden eerder opmaken dat aan het Boeddhisme
l in zijn hoogste stijging de eer wordt gegund, gelijk te mogen staan met het
· Johanneïsch Christendom. B.
l 5) Zeker, overal speelt het licht van Christus door; maar nergens in het
A Nieuwe Testament vind ik zooveel stralenpracht bijeen, zoo’n volledigheid van
licht als in het evangelie van Johannes. Of is alle onderscheiding van onderscheid
i verboden? Gelukkig dan de blinden, want die zien alles even duister. B.
6) Door het Johanneïseh Evangelie en eenige gelijkgestemde uitspraken bij _
l Paulus heb ik Christus leeren zoeken en vinden. Daarna overal elders. Een
‘ ander verloop mag men zich niet fantaseeren. B.
7) Het Boeddhisme kan van het materialisme bekeeren, waar zeker Christen-
dom door eigen schuld bevooroordeeld heeft gemaakt tegen a7Ze Christendom en