HomeOordeelt mede!Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.63 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

1. ` `` wi C C ' C C C · Y
ä
» 1 l
is 1
itt t
Q’i door Art. 4 Regl. li. O. en 'I`. e11z. 2l.2l1llgC\'CZOll ,,om door raadgeving
l e11 i10l‘C(‘llf\'l_jZlll§2; in den geest der broederlijke liefde de te zijner l{0lllllS g
. 1 gekomen verkeerdheden 11it den weg te l'lll]l10ll”. {
U j Het wil daartoe allereerst eenige opmerkiiigen lllällübll ll2lï`tl` aan- L
lültllllg van beweringen 111 ll\'C 1n1ss1ve, om lY daar11a te zeggen, wat j
" het meent naar den ernst Zl_jll(El` roeping, op zijnen weg te liggen.
r
j , 1
· ln 11we geloofsbelijdenis, waarmee het zaakrijk gedeelte van uwe
missive aanvangt, komen uitsprakeii voor, die een belijder van Jezus · 1
Cl1ristus niet aarzelt als de zij11e over te nemen. l)at het geloof in
Christus het hoogste is i11 het Christendom, e11 de wereldbeschouwing Q
van vele Cl11`iSi1®ll0ll daartoe 11iet opklimt, ka11 gereedelijk worden toe-
l gestemd.
je lioeh dat. dit geloof in Christus 11iet is te scheiden van, maar
-, wortelt in het historische Christendom, e11 a.lleen daaraan zijn oorsprong §
' en werking dankt, moet evenzeer worden gelrandhaafd. Uit het geheel
van uwe beschouwingen volgt. voor o11s Bestuur klaarblijkelijk, dat
,,uw Christus" meer ee11 Christusidee, ee11 (`hristusgeesr is, dan wel in
reeelen zin de levende zoon van den levenden God.
Vw Christus toch openbaart zich eve11zeer en even gelijk in Sid-
dhartha Gautania aan de Indische menschliezïd (sic) als in Jezus Vïtll
Nazareth, en dit bepaaldelijk ill het ,,Johanneïsch Evangelie", wat 11og
? slechts door een ]t`[€l·7I€ schare is begrepen. Q
Bedenkelijk acht ons Bestuur voorts uwe mee11i11g dat ,,het geloof
i11 Christus ophoudt afhankelijk te zijn van bepaalde godsdienststichters
e11 godsdienstleeraars, zoodm i11 eigen ziel en leven de persoonlijke
openbaring van (ïliristus is begonnen". Reeds het Johanneïsch Christen-
dom, door ll ,,de schoonste getuigenis" gCl1OCll1d, verzet zich hiertegen
tl; als het i11 Johannes 15 in het beeld va11 \'ij11stek e11 1`&lll(€l] getuigt:
,,zonder mij lillllt gij niets doen" I). i .
1 Maar het geheele Christendom, zooals het zich i11 de wereld, zelfs
in zijn hoogsten vorm openbaart, is niet los te maken Vttll zijn historischen
oorsprong 2) e11 groei, en de gemeenschap der belijders, die zich in de
l Christelijke Kerk, waarvan de Hervormde Kerk een onderdeel is, ver- j
?Ԥ;Q1 toont, ka11 noch voor de vastigheid va11 het geheel, l10(Jll voor het be-
1 1 1
j 1) Goddelijk ware woorden zijn dit voor mij; de even aangehaalde zinsnede ,
j j= is daarmee in volkomen harmonie. B.
2) In een ieders leven moet Christus historisch worden. Er is een tijd
i§'~ waarin ons Christendom afhankelijk is van hetgeen in het verleden door en t
= omt1·ent Christus is geopenbaard. Die afhankelijkheid moet tijdelijk en voorbij-
. gaande zijn. Zoodra wij de zalving van den Heilige hebben ontvangen, is daarmee l
` onze Christelijke mondigheid erkend en zijn wij van discipelen en dienstknechten
j 1 tot vrienden geworden. B.

1.
X ­