HomeOordeelt mede!Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 942.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

l
E
ä
j 17
l
ons vaderland. Ik heb het nauwelijks durven hopen, dat ik in het .
l bezit zou komen van dit merkwaardig document.
_ Aan de oprechte en oordeelkundige lezers laat ik het over, om de C
afwezigheid van logica, zoowel in dat document op zich zelf als in zijn
verband met de vorige missives, zijn gebrek aan inzicht in het eigen l
_ Christendom, zijn gemis van kennis omtrent het Boeddhisme, zijn on-
= gewilde loetuiging van onma.cht om de zelfstandige en zelfbewuste wezen-
( lijkheid van Christus in hare zuivere geestelijkheid te verstaan, zijn
· onbewuste belijdenis van een zeer bedenkelijk ongeloof, waar het de
‘ eeuwigheid, oneindigheid en alomtegenwoordigheid van Gods vaderliefde
loochent om uit vrees en ijverzucht een soort historisch, exclusief en
. particulier Christendom te handhaven, zijn inqnisitoriaal karakter en
nog zooveel meer, met even zoo vele bewijzen te staven. Ik wil het
g document niet te erg uiteenrafelen. C
i Zie hier het stuk!
CLASSIKAAL Bnsrruïa
van irnicinmvisnx. j
j NO. 243.
, ‘ Aan
den WelEerw. Zeergel. Heer Dr. L. A. BAEHLER,
p¢»·edz`lmimt te OOSTQTIUOZCZQ c. cr. i
Het Classikaal Bestuur van Heerenveen, in zijne vergadering van
30 November 1901 met ernst kennis genomen hebbende van nwe missive
d.d. 25 November 1904, in antwoord op zijne missive d.d. 12 November .
1904, heeft besloten, na uitvoerige overweging, zich ten derden male
i met een schrijven tot U te wenden. ‘
De inhoud van nwe met zorg gestelde missive getuigt naar zijn
oordeel van eene ernstige overtuiging, heeft hem echter geenszins be-
vredigd, en allerminst gerustgesteld ten opzichte van uwe verklaringen
' ‘ omtrent het Christendom en uwe uitspraken van het Boeddhisme, door
hem gewraakt en verklaard in openbaren strijd te zijn met den geest
en de beginselen der Hervormde Kerk en uwe belofte en verklaring bij
_ de toetreding tot de Evangeliebediening.
` Uw schrijven moet dan ook beschouwd worden als eene verklaring
en handhaving van uwe gedane uitspraken en bevat niets van eene
j door ons Bestuur gewenschte en gevorderde schnldbelijdenis en her-
roeping uwer in het openbaar gedane uitspraken.
Wanneer het Classikaal Bestuur zich dan ook andermaal tot V
wendt, dan is dit om volledige uitvoering te geven aan den weg hem i
l