HomeOordeelt mede!Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 873.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

. j l
· 13 _
Arm
het Classicrml Besmzw mn, Heerezzveezz,
F in antwoord op zijne missive van 12 Nov. 1904, n°. 219.
Den lezers heil!
. i
In. afwijking van Uw oordeel ben ik beslist van gevoelen, dat mijn
if ant.woord op Uwe eerste missive ter dege eene beantwoording is en wel
de beste beantwoording welke ook ik in mijn geval U geven kon,
naardien nimmer in eenig geval beter antwoord kan gegeven worden
dan een gcwetensantwoord en mijn antwoord op Uwe eerste missive
inderdaad zulk een gewetensantwoord is.
Als antwoord op wat verder in Uw schrijven van 12 Nov. wordt
gevraagd, en zulks ingevolge mijn aanbod in het nasehrift van mijn
vorig schrijven, diene onderstaande uiteenzetting.
_ Niet naar mijne ,,meening", maar naar mijne innige overtuiging en
levenservaring, is het Christendom. feitelijk niets anders dan het geloof
in Christus. Wie in Christus gelooft, is Christen. Ik geloof in Christus _
en ben dus Christen.
Christus nu is de eeuwige openbaarder van God aan de menschheid.
Christus is de levende Zoon des levenden Gods, een met den Vader
van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Niemand komt tot den Vader dan
'~' door Hem.
Het is Christus die zich heeft uitgesproken in het beste dat door
Israels profeten is gezegd.
Het is Christus die door middel van den historischen mensch
Siddhartha Gautama zich aan de Indische menschheid heeft geopenbaard.
ë Het is Christus die in Jezus van Nazareth een blik op God den
Vader heeft gegeven, waarvan het Johauneiseh evangelie de schoonste
Q. getuigenis aflegt.
Het geloof in Christus houdt evenwel op, afhankelijk te zijn van
het geloof aan bepaalde godsdienststichters en godsdienstleeraars, zooclm
in eigen ziel en leven de persoonlijke openbaring van Christus begonnen is. j
Hr is helaas een Christendom (ik denk in de eerste plaats maar
aan het lfoomsch-Katholieisme en Griekseh-liatholicisme, dat in vereeni-
9 ging reeds meer dan de helft der Christenheid omvat), een Christendom