HomeOordeelt mede!Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 909.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

pj .··~"z""“`"”`""YU""‘"M ` d^__`"_%“" H e , .
Q =§ 12 l
Vorenstaand antwoord is het antwoord dat ik sainenvatte terstond
j na lezing der Classicale inissive en het handhaafde zicl1, door enkele
scheiiinielingen heen, ook als eindelijk antwoord.
Ee11 gezaghebbend persoon onder de 'l`l_]Zl.lllllg(‘,ll in Nederland had
niet anders gedacht dan dat mijn antwoord ongeveer van dien inl1oud
zijn zou, en hij verheugde er zich over, dat ik het had weten tc zeggen r
op zoo waardige en krachtige wijze. .
i` ii Ik moet dit gevoelen wel vermelden, om een tegenwicht. aan te
brengen tegen de tweede niissive van het (flassicaal Bestuur die haast _ j
eene tegenovergestelde ineening doet bevroeden. Die tweede inissive luidt:
lïi 12
(TL,SSll(,lL BESTUUR, j
van 1ii«;r«1iu«;xv1«;nN HEERENVEEN, 12 November 1901.
NO. 219.
tij Aan
` Dr. LOUIS A. BAEHLER,
. pzedüccmt te Oosterwolde.
Het Glassikaal Bestuur van Heerenveen, kennis genonien hebbende
van Uw schrijven van 26 October 1901, ,,in antwoord op de niissive
van 2 October 1904, 110. 159", gelijk U zegt, is van oordeel dat Uw _
Q schrijven gee11 beantwoording is va11 de duidelijk geforinuleerde vraag,
door Zijn Bestuur tot U gericht, na uiteenzetting van de tegen U be- .
‘ staande bezwaren als Evangeliedienaar, Het Classikaal Bestuur noodigt
jj U daarom nit, om alsnog, uitvoeriger ingaande op zijne niissive van
ig -1 October j.l., deugdelijk bewijs te leveren, dat naar Uwe ineening
,,Uw" Ghristendcni, dat de U voorgelegde zinsneden, inzonderheid Uwe
1 lj. vereering van het Boeddhisme, in overeensteinniing zijn niet de door
3 IT afgelegde beloften en verklaring, en verzoekt U een en ander sclirif- _
telijk in te zenden voor den 28***** Nov. a.s., ten einde te dienen ter "
5 E vergadering van het (Jlassikaal Bestuur op 30 Nov. e.k.
Ik .
jj, Het Classzlmal Bestmwc eoemwemcl,
A. W. VOORS, fzmg. pmeses.
g · H. TH. DU SAAR, scziba.
E IJ .

Zooals nien kan zien, is het Classieaal Bestuur in zijn 2de niissive
1 overgegaan op datgene, waarmee het in zijn 15*8 inissive had moeten
beginnen, n.l. niet de uitnoodiging tot nadere toelichting. Een ordelijken
wiï gang van zaken kan men zee iets niet noemen.
Enfin, ik heb als volgt aan de uitnoediging voldaan.
i. s.
l' li

it