HomeOordeelt mede!Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 911.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

l
, l
l 11
` Toch begrijp ik, welk artikel het Classicaal Bestuur zal l1ebbe11 voor-
gezweefd. Het vergist zicl1 da11 ecl1ter ee11 vol jaar. ln 110. 20 va11 1901
l is inijne sinartkreet ,,O Ol1riste11do.111!” opgenomen. Een artikel Vëtll
111eer da11 3 jaren o11d is 1111 pas &CtllOGl geworden voor l1et Olassicaal
Bestuur van Heerenveen of is l1et 1111 11og aldoor.
:i: ci:
g Niettegenstaande de o11tva11ge11 inissive i11 zulke Ol1g'Cll12L'tlg(lC termen
is gesteld, dat 111e11 111ij ploinpweg va11 wig belasterevz e11 izonencl
,, belegen beticht, waardoor `dus ‘) kwade trouw bij niij wordt vooropgezet
e11 ik 111ijzelve11 word voorgehouden als lCll1ELl1(l die ll1Gi. voorbedachteii
, rade de Kerk afbreekt welke hij belooft op te bOl1\'Ol1 (doch die 111. i.
` i11geval l1ij z11lks werkelijk zoo deed, ZOllClCï (lCl1 Clïtll o1111oodige11 eisch tot
ee11 i111111ers tocl1 11iet vertrouwbare SCl1lllCll)6ll_j(.l(5lllS, behoorde afgezet te
worden); 11iettege11staa11de ee11 schrijven, zoo Et€lllï€.l1ClCl1£l in eer en
goeden llëtüllll dat ik 111ij ie111a11d anders ka11 denken die ee11e poging ZOll
l1ebbe11 gedaan on1 deswege ee11e actie bij de burgerlijke rechtbank in
i te stellen -- l1eb ik, g'OSl1Cl1ll(l e11 gesterkt door 111ij11 gevoel va11 eigen-
waarde e11 11iet het jniinst door dat Cl1IlSBOl1ClOl11 dat ik het mijne 11oe111,
het volgende geantwoord:
" Acm
het Classicaal Besmur van Heerenveen
in a11twoord op de inissive va11 1 Oct. 1901, 110. 159.
Hetgeen nu ik u schrijf`, zie, ik getuig
voor God dat ik niet lieg.
Gal. l : ZO.
1 Het is 111ij 11iet bewust, dat hetgeen ik geschreven l1eb,
*7 ­ in strijd is met de afgelegde beloften. Zelfs zo11 ik die plechtige
. beloften thans niet 111eer war111te l§l1l1llOll herhalen da11 waar111ee
ik ze i11dertijd heb afgelegd.
’ LOUIS A. BAEHLER.
O0sz‘er·w0Zde (Fr.), 26 Oct. 1901.
_ PS. Uit bove11staa11d antwoord 111oge ook aa11 U afdoende blijken
dat Uwe ([ll2.llllCCOIlllg' van hetgeen ik geschreven heb,
o11juist,_ o11billijk of eenzijdig overdreven lk ben echter
* tot nadere V()I`l{l2ll'll1g bereid.
l 11.
1) De woorden vuiq belasterem en kommd belagen laten beslist geen anderen
uitleg toe. Men kan niet toevallig belasteren of onwillekemóg belagen. Belasteren
jy en belagen gaat altijd met volle besef en misschien wel met een soort sadistisch genot.
[