HomeOordeelt mede!Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 976.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

E {
,l
-oi-t l
. w .
L.; leggen van het licht dat in de wereld is gekomen, ten einde de wereld `
door zijne verlichting te verlossen ­ daarom is dit werkje geschreven,
daarom is het vertaald". l
En niet enkel in bovengenoemd ,,Voorwoord" worden ergerlijke
lj gevoelens door U uitgesproken, maar evenzeer in andere geschriften
van Uw hand.
Zoo wordt in NO. 20, van 1902, van het halfmaandelijksch blad p
ij ,,de Vrede" I), ter bespreking van de praktijk der liefde, het Christendom
_ door U vnig belasterd. ,,
In ,,Reïncarnatie en Karma, Twee preeken," 1903, wordt de ziels­
verhuizing of wederbelichaming door IT een waarheid genoemd, die het ,
Christendom wel mag overnemen van het Boeddhisme. `
In uw preekenbundel ,,Mijn J ezus" worden beginselen uitgesproken die
, het Evangelie van Jezus Christus onkenbaar maken, en, in ,,Brokstukken
lig uit den Hole-Mattheus" 1902, worden, bijzonder tegen het einde, gedachten
" in woorden gebracht, die de eer van Jezus Christus honend belagen.
In deze geschriften worden, naar het oordeel van het Classikaal
j Bestuur, gevoelens uitgesproken, die lijnrecht in strijd zijn met uwe `
Q, beloften, zoo bij uwe belijdenis als bij uwe toelating tot de Evangelie-
Q2 bediening, en bij de naar art. 66b, n°. 5 Regl. Vac. door U ondertee­
Q kende betuiging.
gt, · Het Classikaal Bestuur, diep betreurende, dat een lid der Christe-
lijke kerk, ja zelfs een bedienaar van het Evangelie zich zoo kan gedragen,
· en van oordeel dat zoo iets kan noch mag· worden toegelaten, g·evoelt
zich dan ook geroepen en verplicht, om U met nadruk te wijzen op den
gj jammerlijken strijd tusschen evengenoemde plechtige beloften en den
alle inhoud van bovengenoemde geschriften; zijn diep leedwezen er over uit
te spreken dat gij daartoe hebt kunnen vervallen, en U met allen ernst
El uit te noodigen, om, onder terugneming van wat zoo terecht groote ,
ergernis heeft verwekt in de Vaderlandsche kerk, aan zijn Bestuur voor `7
I den eersten November as. eene betuiging van schuldbelijdenis te doen .
` toekomen. j
jj,. Het Olassilmal Bestuur mn Heerenveen, E
A. W. VOORS, ftmg. pmeses.
H. TH. DU SAAB, somber. _
__1_-___-

4,;, Onder de bezwarende getuigenissen wordt in voorgaande missive
een artikel bedoeld dat door mij zou geschreven zijn in n°. 20 van ,,Vrede" ‘
ij , van het jaar 1902. In dat nummer van dat jaar staat bijgeval geen letter
A van mijne hand. Deze bezwarende getuigenis vervalt derhalve geheel en al.
~--­-· ·
1) Wordt bedoeld: ,,Vrede". B.
j, [