HomeOordeelt mede!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

ï S)
j .
j eene zaak, waarin zij kan geroepen worden uitspraak te doen; gaat over
f tot de orde van den dag".
I . Van de aanneming dezer motie gaf de Synode kennis aan het
l Provinciaal Kcrkbestuur van Friesland, en, ingevolge opdracht. der
t Synode, dat Kerkbestuur aan het Classikaal Bestuur, daarbij de ver-
y wachting uitsprekende dat, nu de Synode geoordeeld heeft zich van een
I bepaalde uitspraak te moeten onthouden, het Classikaal Bestuur van
Heerenveen, dat volgens zijn schrijven van 10 Juli 1004, n°. 105, eene
afwachtende houding had aangenomen, de za.ak-Biiimrrin in zijne eerste
vergadering op nieuw in behandeling zal nemen en zoo mogelijk afdoen.
Overeenkomstig dezen wenk van het Provinciaal Kerkbestuur van
Friesland heeft dan ook het Classikaal Bestuur, in zijne vergadering
j van 28 Sept. j.l., deze geruehtmakende zaak opnieuw in ernstige behan-
, deling genomen.
; Na kennis genomen te hebben van bovengenoemde brochure: ,,Het
C ,,,,Christelijk"" barbarendom in Europa`, is het Classikaal Bestuur van
oordeel, dat gij niet alleen stellig beter hadt gedaan [Y niet te leenen
· tot de vertaling en verspreiding van een geschrift, waarin het Christen-
dom bij het Boeddhisme wordt achtergesteld, maar dat gij zelfs recht-
, matige ergernis, verontwaardiging hebt gewekt door zelf in een ,,”oor-
woord" gevoelens uit te spreken, die in strijd zijn met den geest en de
V beginselen der Nederl. Hervormde kerk, die, hoedanig ook opgevat, zeker
geene gelijkstelling van Christus met Boeddha gedoogen, bepaaldelijk
op bladzijde 7, laatste alinea: ,,Bovendien vond ik tegenover de cul-
t.uurvolken van Azie onze zending totaal overbodig. Ja, gelijk het tot
zegen voor mijne ziel is geweest, dat ik in den geest naar het Oosten
ben getogen, niet om daarheen wat te brengen, maar om vandaar wat
, te halen, zoo heb ik mij, ter wille van zoovele medezielen in dit wereld-
; deel, voortdurend verheugd over den Oosterschen zuurdeesem, den
T7 zuurdeesem vooral van Brahmanisme en Boeddhisme, die, st.il maar zeker
‘ werkende, ons Christelijke meel doortrekken gaat"; verder op bladzijde E),
l 2** alinea, laatste zinsnede en 3°‘@ alinea: ,,Want een feit is het, dat
' onze Christelijke wereldbeschouwing waar zij mis is, door de Boeddhis-
X tische verbeterd en waar zij onvolledig is door de Boeddhistische aan-
gevuld kan worden".
,,l)e Christen, in wien het albcwustzijn is ontwaakt, zal zich broeder
voelen met den Boeddhist, die bij het zielelicht van Bodha de eenheid
in alle dingen aanschouwt. De Christen, die kan betuigen: ,,,,ik leef,
2 doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij,"" en de Boeddhist, wiens
l wandel is op Beeddhisch gebied, zg leven een leven dat in wezenlijkheid
niet verschilt"; en mede op bladzijde 10, lm alinea: ,,l)us nog eens:
niet om een godsdienst te doen ontbranden, maar om hier in ons Christe-
lijke \’csten harten aan te steken die ontvlammen voor verbrtiedering
S en vereeniging met het Boeddhistische Oosten; om getuigenis af te
t