HomeOordeelt mede!Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

Ii
I 9
.I (
` 2 ` I
Eindclik, eindelik, den 5d°“ October bezorgde de iost te Ooster- I
. [ « C) I
=ï wolde cene nnssive van het (`lassieaal Bestuur van Heerenveen. ·
I ik las het volgende: I
I
r I I
e1..xssn<.x.xL Bns·riïUn I
van 1r1snnn1<vi«:1«:1<. HEERENVEEN, den 1 October 1901. l
NO. iso. I
Y Aan y .
den heer Ilr. LOI IS A. BAEHLER,
predilcrmt te Oeszferzuolde.
II
Het Classikaal Bestuur van Heerenveen overwoog in zijne verga-
dering van 25 Mei dezes jaars ernstig de vraag wat hem te docn stond
_ in zake de door V vertaalde en van een Voorwoord voorziene brochure: I
ii ,,Het ,,,,(*liristeli]k"" barbarcndom in Europa", welke brochure den ‘
’ kerkeraad der Hervormde gemeente te Amsterdam reeds eene circulaire I
had doen zenden aan de Algemeene Synode. Na ernstige bespreking `
Wll werd toen ten slotte navol<>‘ende motie aanwenomen:
H D O _
,,l)e vergadering, gehoord de discussie naar aanleiding van
het adres van den kerkeraad van Amsterdam aan de Synode
" omtrent het o >treden van l)r. Louis A. Banirrran besluit af te ‘
I-’ f ,
,, wachten, wat op dat adres door de Synode zal worden gedaan ·
I, en gaat over tot de orde van den dag."
QI Bi' missive van 11 Juli 1901 n°. 155 werd door het Provinciaal
E 7 7 Y
Kerkbestuur van Friesland de aandacht van het Classikaal Bestuur van
l, Heerenveen >‘evesti<>‘d oi even ‘enoemde brochure met uitnoodi ‘in<>‘ dat
L D . 7 D
II; geschrift tot een onderwerp van zijn overweging te maken en ter ge-
. legener tijd te berichten, wat naar aanleiding daarvan door zijn Bestuur
I, gi besloten is, welke missive beantwoord werd door mededeelmg van de ,
in de Mclvergadering aangenomen motie. _ Q;
Al spoedig kwam nu de circulaire van den Amsterdamschen kerke- j
ei"` raad ter Synodale tafel, en, gelijk U bekend zal zijn, nam de Synode 1
in hare zitting van 23 Augustus 1901 eene motie aan van den volgenden ,
inhoud: ,,l)e Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk, gezien
ï¥i;` een verzoek van den lierkeraad der Nederdnitsche Hervormde <>‘emeente A
E 1, _ C
te Amsterdam, d.d. 28 April 1901, ger. onder no. 971, om stappen te doen
I `;' . . . .
tot betcugehng van ergernissen en misstanden in de Vaderlandsche
Kerk, en om op Dr. L. A. Bixniiriaa, predikant te Oosterwolde, bijaldien
ET: hij geene sehuldbelijdenis doet over het geschrift: ,,Het ,,,,Christelijk"" I
II; barbarendom in Europa", een tuchtmiddel toe te passen; gehoord de I
al mededeeling van het lid der Synode, tevens lid en President van het
Provinciaal lierkbestunr van Friesland, dat, nu het (Jlassikaal Bestuur
gp van Heerenveen, zooals het behoorde te doen, deze zaak behandelt, de
Synode zich in dit stadium van een oordeel behoort te onthouden in
ïlï

I