HomeOordeelt mede!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

i 7
kcrkolijko hosturon on toch word or druk ovor mij on mijn work go- A
sprokon on gooordoold: want horhaaldolijk word mij door vriondon of
j konnisson govraagd om nadoro toolichting tot hotgoon zij hior on daar
in vorschillondo hladon haddon golozon of ook van andorc pcrsonon had-
i don gohoord. Ja, ook ik zolf las con onkolo koor oon courantonboricht:
I maar, ofschoon do botrokkon pcrsoon, block ik dikwijls mindor good op
i do hoogto to zijn dan porsonon dio huiton do zaak stondon.
! Hot ondorstaandc courantcnhoricht kwam mij ondor do oogon in
j hot ,,Niouwsblad van hot Noordcn" van 25 Aug. 1904.
1 Alg. Synodo.
l In dc gistcron gohoudon vorgadoring kwam aan dc ordo
I con vcrzook van don korkoraad dor Nod. Horv. Gomocnto to
i Amstordam om stappon to doon tot lootougoling van orgornisson
I on misstandon on dat naar aanloiding van ocn goschrift: hot
(ïhristolijk 1) barharoudom in Europa. Dit vorzook wordt gostound
l door pl.m. 70 korkoradon on drio classioalo vorgadoringon. Hot
p rapport advisocrdo dozo zaak to doon ovorbrongon aan hot loctrok-
1 kon classicaal hostuur. Eon motio van ordo word ingodiond door
~ Mr. Risxs, dat do Synodc thans gocn uitspraak kan doon in con
zaak dio latcr aan haar oordocl kan wordon ondorworpon, daar
‘ thans hot bctrokkon bostuur wcrkzaam is. l)o rapportoorondo
_ commissic nam dozo motio ovor, on dozo word thans aangonomon.
Al nocm ik aan, dat ocn onkclo praosos (d. i. do prodikant) van
dio 70 protostoorondo korkoradcn zich oorlijkhoidshalvo con oxomplaar
van Het ,,O'Iu·ásfcZy`k" lzarbairoszclonz in Europa hccft aangoschaft cn zijn
suggostibolc broodors hot oon on andor daaruit hooft voorgolozon - wij
constatcoron dan toch hot trourigo foit dat liodon dio niet korwlzen modo-
j oordcolcn, moe/z,z‘mz optrodon als voroordoolaars. Ergor intusschon wordt
[ dat roods trourigo foit nog, indion do brochuro zolvo niot tor tafol is
gowocst. Hoovolo van dio 70 korkoradon znllon dns blindolings, op
bloot gczag van don Amstordamschcn kcrkoraad alloon, hunno goodkou-
x ring hobbon gohccht aan oon boklag ovor icts, waarvan zij zolfs goon
konnis droogon, laat staan nog bogrip haddon!
Ik wcot niot, waarovor ik mij hot mocst moct vcrhazon: ovor do ·
Y stouthoid van don Amstordamschon korkoraad of ovor do godwoohoid
l dor andoro. l.)at zoo iots in onzo Nod. Horv. Kork kan gohouron, is
j vorhijstoroud voor ons rochtshogrip on bonauwond voor ons rochtsgcvool.
Dc adhaosio van hot onvorstand zookt haar kracht in do voolhoid.
Zoo is hot altijd gowoost.
1) Ik mis hier de azmhaliugstookons. Mon vorbotoro dus in: ,,Christolijk".
I