HomeOordeelt mede!Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

· ¥ 6 I
historischcn Christus aannomcn, doch in wio dc mystioko Christus nog
A niot word goboron. liozo wodorgoboroncn alloon zijn do waro Christonon.
s Wclnu: zullcn dczc waro Christoncn zich hoos makcn ovcr dit hookjo? j
Zij zullon hot niot: want door allo naamsvcrschil hcon zullon zij
daarin diozolfdc hocrlgkc hoilswaarhodcn ontdokkon, waarin hunno oigono
zicl zich vcrhougon mag. Ja, zij zullon crkonnon, vcol golcord to hobbcn I
uit dit bookjo. Want oon fcit is hot, dat onzc Christolijko worold- l
boschouwing waar zij mis is, door do Bocddhistischc vcrbotcrd on waar j
F zij onvollodig is, door do Bocddhistischc aangcvuld kan wordon.
i l)o Christon, in wicn hot alhowustzijn is ontwaakt, zal zich broodor
voolon mot don Booddhist, dio bij hot ziololicht van Bodha do oonhoid 1
in allo dingcn aanschouwt. Dc Christon, dio kan botuigon: ,,ik loof,
, doch niot moor ik, maar Christus looft in mij," on do Booddhist, wions l
lj wandol is op Bocddhisch gobiod, zij lovcn con lovon dat in wczonlijkhoid I
t niot vorschilt. ’ j
-` Woordon zullcn dit wczcn voor allcn dio niot uit zich zclvon konnon I
is do fciton. Maar wio do foiton konnon, zullon daaraan tovons wotcn,
dat hicr niot con soort matorialistiscli panthcïsmc wordt aangohodon. 1
Want (om mot [lr. H,R'l‘M.NN to sprokon): gclijkcrwijs do ruimtc allos
in zich sluit cn toch op zich zolvo voor ons onbogri_jpolijk is on zoudor i
ff hot licht in oouwigo duistornis zou wozon, zoo is ook God voor don ~
monsch onbogrijjiolijk cn onwaarnoombaar, zoolang do monsch Gods
§§ alonitogonwoordighoid nog niot orvaart on hot licht dor godskonnis hom ‘
nog nict omstraalt. _
d Dus nog oons: nict om ocn godsdionsttwist tc doon ontbrandon,
maar om hior in ons Christolijko Wostcn harton aan to stokon dic ont-
jj vlammon voor vorbrocdoring on vorooniging mot hot Booddhistischo
Ooston; om gotuigonis af to loggon van hot licht dat in do worold is
gckomon, ton cindc do wcrold door zijno vcrlichting to vorlosson -
daarom is dit workjc gcschrovon, daarom is hot vortaald.
« i
Wat ton slotto do bonaming ,,barbarcn" bctroft: wio onzcr durft,
jj, worpo op dat woord dou ocrston stoon. ’t Bostc is dat wij or ons
zwijgond hij nocrloggon.
Q ’t ls zoo gozond, o zoo gozond, dat wij, waanwijzc on cigcnwijzc r
Vostcr]ingon, oons wat gominacht wordon".
~»~·«····-·~-o~ s Y
Tj
Van af 12 Moi tot 5 Octohcr is mij langs oificiëclon wog nicts mcor
gowordon. \'at cr intusschon hij do korkolijko bosturcn omging, hoo
or ovor mij ou mijn work word gosprokon on gooordoold - officiëol ·
blocf ik zoli van allcs onkundig. En toch ging cr wol wat om bij do
4
g
ii l
jà E
|_ j