HomeOordeelt mede!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 914.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

ïfl
i 4 1
verzoek om bij het niet doen van scliuldbelijdcnis en openlijk terug- ‘
I II nemen van dit smaadschrift, op Dr. Loins A. Bnnnrnn., predikant te
1 lj Oosterwolde, dat tuchtmiddel tee te passen, hetwelk volgens Art. 4
A van het Reglement voor K. O. en T. bij zoo openbaren strijd met den
_ geest en de beginselen der Ned. Herv. Kerk behoort te worden toegepast.
Moge Uwe vergadering in het gevoel harer groote verantwoorde-
lijkheid deze woorden in ernstige overweging willen nemen. ·
if · De Kerlcemacl der N. H. Gemeente te Amszferdam,

(w. g.) A. E. VAN DER DUSSEN, Pmeses. ‘
L. HELDRING, Scrilia.
Amsterdam, 2 Mei 190i. ·
li I
* Ii wmf I
.l‘. l
Alhoewel ik in mijne voorrede duidelijk te kennen gaf, dat er een l
Christendom bestond, hetwelk eene vergelijking met het beste Boed­ I
dhisme in `t minst niet behoefde te vreezen, heeft men in boosheid
daar over heen gelezen. . .
I- 93 Hoe ik oordeel over het Christendom dier boos wordende Christenen?
In mijne voorrede heb ik, na eerst te hebben aangeduid wat men
naar mijne vaste overtuiging onder ware Christenen behoort te verstaan,
deze vraag gesteld: 1
,,\lelnu, zullen deze ware Christenen zich boos maken over dit ,
lj boekje?"
En ik heb geantwoord:
,,Zij zullen het niet; want door alle naamsverschil heen zullen zü
daarin diezelfde heerlijke heilswaarheden ontdekken, waarin hunne eigene 1
ziel zich verheugen mag."
Doch het best doe ik, wanneer ik dezwart gemaakte voorrede I
I hier even in haar geheel voor het licht breng.
Voorwoord van den vertaler. «
i l
g G ,,Met groote verontwaardiging en met nog grootere droefenis heb
ik sinds jaren de schanddaden onzer Christelijke mogendheden tegenover I
tt de heidenen gadegeslagen. M
Het voor mij onvereenigbare der koloniale politiek en koloniale I
zending doet dan ook in mijn persoon het eigenaardige verschijnsel op-
merken van een predikant die nog nooit iets aan de zending geofferd _
heeft. lk kon niet. lk mocht niet. Reeds als Christen voelde ik mij 5
in de oogen van elken heiden medeplichtig en aan de koloniale politiek
I ll I
ï l
I
1 l
` )