HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 842.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

1
hemel, geheel begrijpelük bg den schrüver van den j
Pentateuch, die nog niet wist, en nog niet weten kon,
welk klein deel de aarde van het heelal is. Immers al
wat zich beneden onzen gezichteinder bevindt, is aarde; i
al wat er boven is, noemen wg hemel; die gelgkstelling,
I hoewel niet gewettigd, moet ons dus niet verwonderen.
Verder draagt datzelfde scheppingsverhaal geheel den ‘
stempel van eene, van een menschelük standpunt uit- `
gaande beschouwing. l
Op den eersten dag was de aarde woest en ledig, en de
Geest Gods zweefde op de wateren. Duisternis was op den
afgrond, en God zeide: ,,Daar zij licht", en daar werd licht. p
Op den tweeden dag maakte God scheiding tusschen
de wateren, die onder het uitspansel zijn, en de wateren,
die boven het uitspansel zijn; er kwam een uitspansel in
het midden der wateren. j
Op den derden dag werd het water van onder den
hemel in eene plaats vergaderd, de zee werd gevormd,
en de droge aarde gezien, en de plantengroei begon.
Eerst op den vierden dag zeide God: Dat er lichten j
zün in het uitspansel des hemels om scheiding te maken
tusschen den dag en den nacht.
God maakte die twee groote lichten; dat groote licht
tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heer-
schappü des nachts; ook de sterren.
De vijfde en zesde dag, op welken de schepping van
zee- en landdieren en ten slotte van den mensch plaats
{ vond, liggen buiten onze beschouwing.
. Daar nu, naar de dichterlijke beschrgving van den j
Pentateuch, eerst in den vierden dag de zon, de maan
en de sterren geschapen werden, schijnt het niet recht
duidelijk wat de bedoeling geweest is dat er reeds den
eersten dag ,,licht" werd, en wellicht is hier de hypothese
j 1