HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 865.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

=, .« -~­ ...r « .- , rr f ***7** _Y­ Y v Vügàuäèäxyf
E2
` Ook de sterrekundige, niet te vreden met de kennis
van hetgeen de hemel hem te aanschouwen geeft, met
die van de plaats, welke de aarde in het zonnestelsel,
de zon in het heelal inneemt, met de kennis van de
bewegingen der hemellichamen en de wetten, waaraan
i die bewegingen voldoen, en eindelnk met hetgeen hij, '
wel is waar betrekkelgk sedert kort, omtrent den phy-
sischen toestand dier lichamen nog heeft kunnen ont-
dekken, vraagt zich af: hoe is dit alles gekomen? hoe
was het begin en hoe was de voortgang? en daar elke
poging, om die vragen te beantwoorden, toch steunen
i moet op algemeene en onaantastbare physische gronden,
p vermeet hg zich nog verder te gaan, en er de derde
l vraag bij te voegen: wat zal het einde zijn?
Ik heb mg voorgesteld, zoo beknopt als door de be-
schikbare tüdruimte geboden wordt, U mede te deelen,
welk antwoord, naar mijne meening, volgens den tegen-
_ woordigen stand der wetenschap als het meest waar-
schijnlüke op deze vragen kan gegeven worden. Ik
hoop bü de ontwikkeling hiervan, die uit den aard der
P zaak eenigszins eene historische zrjn zal, op uwe welwillende
aandacht te mogen rekenen.
jj Reeds bü de oudste schrnvers vindt men de blüken
van de overtuiging, dat de wereld niet altnd zoodanig
li geweest is als zij zich thans aan onze blikken voordoet, t
Q dat hg met·andere woorden ontstaan is.
Het scheppingsverhaal, dat wij uit het boek Genesis j
kennen, moet, dit is reeds lang erkend, niet als historie,
maar als eene dichterlnke fantasie beschouwd worden.
In het gezegde: ,,In den beginne schiep God hemel en
aarde" ligt eene zekere gelijkstelling tusschen aarde en