HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 720.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

ä
1
1
1
. 1
1
1
1

MIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN, DOCTOREN EN STUDENTEN `
DEZER UNIVERSITEIT! EN GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECIITIGHEID MET ‘
UWE TEGENWOORDIGHEID VEREERT!
Zeer geachte Toeheordersf
Alle wetenschappen, die zich de kennis der levende
` en doode natuur ten doel stellen, omvatten in haar on- 1
derzoek niet alleen den tegenwoordigen toestand der
voorwerpen, maar gaan ook na hoe deze tot dien toe- N
stand gekomen zijn.
· Tweeledig kan zulk een onderzoek opgevat worden,
het kan betrekking hebben op de ontwikkeling van het
individu: plant- en dierkunde gaan de ontwikkeling na
van plant en dier, van de eerste bevruchting der kiem j
af tot aan den volwassenen toestand; of wel er kan mede
beoogd worden het onderzoek naar het ontstaan van de Q
geheele soort en naar de gedaanteverwisselingen, die zg g
in den loop der eeuwen ondergaan heeft, om ten slotte
_f den vorm aan te nemen, waarin wg haar thans kennen.
Wat is het begin geweest, hoe was de voortgang? 1
Ziedaar de vraag, die de Darvvinist, hetzij hotanicus, l
hetzij zoöloog of anthropoloog, zich bij zijne nasporingen j
stelt, - evenzoo de geöloog, die de wording der aarde
met hare vulkanische en neptunisohe lagen en hare
zeeën tracht na te vorschen.
l 1
1
1