HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 69

JPEG (Deze pagina), 905.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

Y ’ i ”"?'ä??Z’£i%;*€ëï.=»l?** nl " "- ’* `

63
(dit werd reeds door Newrou aangetoond;) nu Cl@Z€ €Cl1ï€1‘ Sl@ChiS vis
‘ ‘ bC<ïiï`ää3i» is dit €€‘¤ blük dat de dichtheid toeneemt naar het middelpunt. ig
(Zie LAPLACE, Erposition dn Système dn Monde, Cl1ap­ VIII)-
` i (28) De dichtheid der meeste steensoorten aan de Opp€I‘Vlal<t€ Ci€I`
aarde verschilt niet veel van 2,78, tervvgl, naar de nauwkeurigste bepaling,
die van Gomvu en BAILLE, de dichtheid der gansche aa.rCl€ g€H1iCld€ld`
bedraagt 5,56.
E v (29) De afplatting van Jupiter is 1],,, die van Saturnus 5/3,;.
. . . tis
(30) Dit is het resultaat, verkregen door LANGLEY, gedurende zün
verblüf op den berg Whitney, in 1879 en 80. (S. P. LANGLEY, Researohes
¤ ­ . 1
on solar heat and zts absorptton hy the ear·th’s atmosphere. A rteport
of the Mount Whitney expedition. Washz'n_qton.· GO2Jt.]9)'ilZ1?i7’lg Ofyïce 1884;
i blz. 213; zie ook Nature, 3 Aug. 1882; Cotnptes Rendns, 11 Sept. 1882).
De vroeger aangenomene getallen waren alle kleiner: POUILLET verkreeg
1,7, Sonar, Cnovia en Viotma 2,2­­2,5.
(31) De straal der zon doet zich aan ons voor onder een gemiddelden
hoek van 16' O"; hg is dus 215 maal kleiner dan de middelbare afstand 1
h van de zon tot de aarde; elke c.M2. van een pantser, als in den tekst J
bedoeld, zou dus, alleen van de uitstralende Warmte, 3 X 2152: 138675 1
calorieën ontvangen. Hiermede zouden dus 1386,75 gram water, dus
gfx
·.‘· eene kolom van 13,8675 meter hoogte, tot 100° verwarmd Worden. Nu
is van staal de smelthitte 1400°, de densiteit 7,84 en de specifieke warmte
0,114, de hoogte der kolom staal, die door dezelfde uitstraling in ééne iï
minuut zou smelten, is dus:
13,8675 : 14 X 7,84 >< 0,114 : 1,11 meter. ff
(32) De afstand van den Domtoren te Utrecht tot den toren te Amers­
foort is, volgens de triangulatie van KRAYENHorr, 19574 meters.
(33) Het gewicht der aarde is, hare afmetingen naar PHILIP Fisemm
en hare densiteit naar Coaivo en BAILLE aannemende, : H3 X 63 733 3392
_ >< 63 562 300 >< rr >< 5,56 : 6,02 quadrillioen kilogram. Dat van de
zon is ongeveer 330,000 maal grooter, (KAISER, Stetwenhetnel, 4G druk,
Y 2e deel, blz. 652) en dus omtrent : 2`quintillioen kilogram.
Tr
(34) Dit is het resultaat van LANGLEY, vermeld o. a. in YoUNG, the
San, London 1882, blz. 268.
. (35) Ook deze hypothese is van K. BRAUN.