HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 941.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

V .-.-..,0.. ..~. ,.....­ ~~»~i .
in tw? J
e ­
l ‘ GQ
li l
gl ii 5** indien in de sfeer van Venus een oktaëdron of regelmatig aohtvlak
tr " . . · et
l g i beschreven wordt de daarin beschreven bol samenviel met de sfeer van ­·
gi l _ ’ 1
_ Mercurius. S
l · .
­ Het behoeft geen betoog dat deze verhouding slechts zeer benaderd
l' J l ets heeft.
·l ·- P M
. (Men zie E. F. APELT, J. KEPPLER’S Astronotnisclie Weltansiclit, Leipzig
· « 1849; KArsm>., De geschiedenis cler ontcleklcing wnplrwwfen, ï° hoofdstuk; GHZ-
·ë
Fi
ZA- J A Men noemt dergelgke afvvgkingen storingen. De volgende storingen _ _
_ van de maan waren reeds bg de ouden bekend: de teruggang oler knoo­
j gilt penlgn en de voortgang van de legn oler apsiclen, beide seoillaire storingen,
á d. W. z. die steeds in denzelfden zin voortgaan; en de eoectie, eene zooge- fl
l naamde periodieke storing, waarbü later nog de variatie en de parallalc-
gj; , tische vergelijking gevonden werden; men zie hierover KAISER, Sterrenhemel, J
. 4° druk, bewerkt door J. A. G. Onnnmaivs, 1° deel, het 12C hoofdstukf
LV .
I (23) Bü zgne pogingen om de tafelen van Uranus te verbeteren, ontdekte
ii _ BOUVARD in 1821 die onregelmatigheden; hg en later Bnssm. vermoedden ._
, reeds het bestaan eener storende planeet, die eene loopbaan had, grooter
dan die van Unaivns. Lnvaanma en Amms berekenden onafhankelijk van
ij F elkaar die loopbaan, en ook de plaats waar de storende planeet ­- men V;
was in 1846 - gezocht moest worden. Op de aanwgzing van Lnvnnmnn
gi zocht en vond GALLE te Berli'n den 23SmH September van dat jaar de ii_·.
W J _
Tr, ; planeet (Neptunus) dadelgk; op die van AnAMs zag CHALLIS, te Cambridge,
haar reeds den 29***** September, en herkende zelfs haren schüfvorm.
(Zie Kaisnn, cle Gescliieclenis 0ler ontclelclcingen van planeten, Arnsterclain
lg 1851, Hoofdstuk V; Karsten, Sterrenhemel, 4° druk, bewerkt door J. A. C.
- OU1;>EMA1vs, 19 deel, § 173.)
" te- ~> tr`. e
i, ,,`. i » I (24) De hier bedoelde ster is Sirius. De ontdekking van het bestaan
l eener begeleidster van Sirius door Bnssm. in 1844 is beschreven in §227
van het 16 deel van den 4°¤ druk van KAISER,S Sterrenhemel. Zie ook If;
gj 1 2** deel blz. 398. LQ
i (25) Dit Werd door HENRY DBAPER ontdekt. g
t F-
. Q
gi l (26) Kant. BRAUN S. J., Emeritusdirecteur der sterrewacht van den 1,
Aartsbisschop HAYNALD te Kalocza in Hongarüe; zie zijn werk: Ueber f
ë Kosmo onie oom Stcinclnnnlct cliristliolier Wissenso/zat Miizzsler 1889.
jg , g .­. )
2 ‘ s
(27) Ware de aarde homogeen, dan zou hare afplatting ïäï bedragen,