HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 920.38 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

F

G1 f
ZäVT,00v Tél; {Uli;) Zêlpëvav, Tfzï gzeyéäsz ralzzaóïau sê/rev, áiars Tàv xóxlüv xaäi dv
ràv ycïv ó7r0rá7s2·az rrepzgpápsaäaz, rmaórav êyszv áva/loyfav 7:0rZ ràv raïu civ:/lavaiv
árroaraazhv, oïkzv éysz rà zévrpou räç agpazjoaç nor? ràv ërrzgaávszav. Toöra dè :
eddy/l0v uöç ádóvaróv êarzu. 'Erreê yà,0 Tè Tcïg açazjaag zéurpou oóöèv èjgszytéyeärzç,
oööè Myov êfgszv oóöéva wor? ràv ërrzgaávsrav rd; agaazjoaç óïralaïréov aóró.
°Exösz2·é0v dè ràv Apárrapzau özavoeïaäae ·róó`s. Fvïszdij ràv yáv óvra/lap- {
· /la/.tBáv0,usv uüavrepei rr) zéurpau 1-05 zóa/mo, Bv êfgee Myav á yo? vwri ràv ögay `
t ápaïv sïpvypévav zóo·,u0v, raörau èyew ràv xlóyov ràu açzaïpav êv gï êarav á xóz/log, J
­ xa6" öv ràv yáv órcorüsraz nspzgaápsaäar, nor? ràv rcüv ávrlavaïv äairpwv açaïpav.)
NB. De eerste en laatste alinea van dit fragment zgn in den algemeen
aangenomen tekst blgkbaar bedorven, doch mgn hooggeachte ambtgenoot, ,
‘ Prof. H. vAN Hmnwrnnmv had de welwillendheid, uitgaande van de in het
oog loopende bedoeling van den schrijver, aannemelijke verbeteringen te ii
ontwerpen, die in bovenstaande regels opgenomen zgn.
. i
(18) Voor de maan nam hg nog twee epieykels aan.

(19) Omtrent de vervaardigers zgner instrumenten meldt Tvcno BRAHE
in zgne Asironomiae resmumztae ltlechmzica niet het minst; ik vermoed
dat er wel eenige door Joesr Büner gemaakt zullen zgn, dien hg te Cassel
bg den landgraaf Wilhelm IV kan hebben leeren kennen.
‘ (20) De tweede wet van KEPPLER luidt: ,,In gelijke tgden doorloopt de
voerstraal gelgke perken". Hg vond dat die wet voor het perihelium en jg
aphelium doorging, en besloot toen, gelukkig terecht, tot hare algemeenheid.

(21) KEPPLER’s voorname doei, bg het begin zijner loopbaan, was den
bouw der wereld, d. w. z. van het zonnestelsel te doorgronden. Het
stelsel van Corrnnivicus aannemende, bepaalde hg de afstanden der ver-
schillende planeten tot de zon, en meende nu dat er een verband bestond
tusschen afstanden en de in- en omgeschrevene bollen van de regelmatige
lichamen, zoodat indien op de cirkelvormige loopbanen sferen beschreven
worden en 10 in de sfeer van Saturnus een hexaëdron of kubus, en daarin
M een bol gedacht wordt, deze samenviel met de sfeer van Jupiter;
20 indien in deze sfeer een tetraëdron of regelmatige driehoekige piramide , _
geplaatst wordt, de daarin beschreven bol samenviel met de sfeer van Mars; - ’
30 indien in de sfeer van Mars een dodekaëdron of regelmatig twaalf- Q
vlak beschreven wordt, de daarin beschrevene bol samenviel met de sfeer {
der aarde; V
40 indien in de sfeer der aarde een ikosaëdron of regelmatig twintig-
vlak beschreven wordt, de daarin beschreven bol samenviel met de sfeer
van Venus;

gi.)