HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 856.13 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

```’"` 5 `B 5 5 B »«
l {Tft
il
l
lt
ll 58
àliilj de omwenteling, in richting en bedrag, overeenkwam met die van den
e 5 sterrenhemel. Het aantal ,,terugwerkende" sferen was dus telkens één
t minder dan dat der ,,ronddragende", zoodat wg het volgende lgstje hebben:
ij I p. Bonddragende Terugwerkende
' Sferen. Sferen.
· VOOI' S&l,l1I‘1ll1S 4 0 · ~
J ,, Jupiter 4 °````` g
li ,, Mercurius 5 `````` 41
‘ ,, Venus 5 ````°° I
r n de Zon 5 ...... 4
i ,, de Maan 5 ````°` 4
lj 1
_ 55
Maakt te samen 55, zooals Amsrorntns ook vermeldt. Terecht merkt
SCHIAPARELLI op, dat er 6 terugwekkende sferen te veel zijn, daar b. v. de
älf i laatste terugwekkende sfeer van Saturnus, zoowel als de eerste ronddra­
i gt i gende sfeer van Jupiter, de beweging heeft van den sterrenhemel, en beide
A« ik dllS dOOI‘ ééïlê SfB€l‘ l{ODd€I1 V€I`VElIlg€l'1 WOI`d€l'l­ (SGHIAPARELLI, Le Sf€7”€
omoceiztriclie di Euelosso, cli Oalippo e cli Aristotele. Milano 1875).
(0) APoLLon1Us,H1PPARo11Us.
4:.
(10) Een ander verschil is hier niet vermeld om de zaak niet te
I, verwikkelen. BQ het walsen is de richting der beweging in den kleinen
kring tegengesteld aan die der beweging in den grooten, in de epicykels
der planeten waren die beide bewegingen in denzelfden zin gedacht.
li; -
gy (11) Behalve het stelsel der epicykels bestond ook het stelsel der
XF;. excevztrieke cirkels. PTOLEMAEUS noemt in het 58 hoofdstuk van het 9‘* boek
van züne Maämiarckvy Eóvmëzç, (gevvoonlgk Almagest genoemd), beide
in hypothesen, en toont aan, dat beide tot hetzelfde doel leiden, hoewel hij
li de voorkeur geeft aan het stelsel der epicykels. Eenvoudigheldshalve heb
ik hier alleen van deze laatste gesproken.
ij (12) De planetentheorie van P·roLEMAEUs was niet zoo eenvoudig als
li hier is voorgesteld, maar in eene redevoering kan men niet in alle
ll büzonderheden treden. Uit den Almagestblijkt, dat een langdurig onder-
` zoek den schrijver moet hebben in staat gesteld zhne theorieën vast te
stellen. Nadere bgzonderheden kan de lezer b. v. vinden in DELAMBRE, Histoire
ij ele l’Astr0»tomie cmciemte, en BAILLY, Histoire de l’Ast1·0nomie cmciemie.
3 'V
ï A. ll!
i 1 ..