HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 919.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

ij
I
1
t
jj ( 54 I
ii , QUELG pOS1qLl€l.lT1 evolvit CFLGCOCIUG CX€D'1l1Z &C€I‘V0,
jj ’ Dissociata locis concordi pace ligavit. i
i,` lgnea convexi vis et sine pondere caeli i
{ Emicuit summaque locum sibi fecit in arce.
j Proximus est aër illi levitate locoque;
ri? Densior his tellus, elementaque grandia traxit
Et pressa est gravitate sui, circumtluus umor
Ult.ima possedit solidumque coërcuit orbem.
jj g·¤ (Ovidii Metam. ed. B. Mnniçnmr, (Teubner, 1881). Lib. I, v. 5-31).
_, (3) Wü zeggen: de Grieken, want wg bepalen ons tot Europa en Voor-
1 Azië. De hooge ouderdom der Chineesche beschaving moge al door
SCHLEGEL en andere zaakkundigen erkend zijn; het moge waar zgn, dat er
pw Chineesche berichten betreffende eklipsen bestaan, meer dan duizend jaar
ouder dan de oudste eklips, in Babylon waargenomen; het moge zelfs
Q1, waarschgnlgk zijn dat de Babylonische en Egyptische wetenschap niet
vrij is geweest van Chineeschen invloed, van dezen invloed is ons slechts
j weinig met zcïcerïzeicl bekend, en wij hebben dien dus buiten sprake gelaten.
(4) Fe/léw öà ópéwv yüç nspzóöovg ypágbavrag no/1201); êjövj za? aöäéva
voovexóvrwç ê5’l])’@0'á,LtEUOU' 0ë` `Qxsctvóv re ,óé0vz·a ypáçimac rráprf rijv joïv
x êoöaav xoz/lorspáa äaç dm) rópvou, za? Hiv °A0t'>yv Tj Eöpuiïryj dmv ......
(‘II,ao<>`áz·ou °Iar0,o:hc, ed. H. vAN HE1>.vvEnnEN; IV. 36).
li
(5) BQ eene dergelüke voorstelling aangaande den vorm der aarde is
het niet te verwonderen, dat Tnamss, die den naam heeft, het eerst de
j juiste verklaring van de schgngestalten der °maan gegeven te hebben, wel,
{; naar vermeldt wordt, eene zoneklips voorspelde, (nl. die van 28 Mei 585
E Y v. Chr., den dag waarop een veldslag tusschen de Mediërs, onder Cvaximns,
;`Y en de Lydiërs, onder ALYATTES, plaats had), maar omtrent het voorspellen
V der maaneklipsen zgne onmacht moest erkennen.
t
ii 1 (G) Van de toekenning eener bolvormige gedaante aan de aarde tot ,
v j aan dc poging om te bepalen hoeveel stadiën in een graad van haren
` , omtrek begrepen waren, en op hoeveel derhalve hare middellgn geschat
T 1’1'lOCl1lZ vvorden, W2).S lllëtitf ééll stap; @11 de I'€SLll13.t€l'1 VELD ERATOSTIIENES
(310 j. v. Chr.) en Posmomus (110 j. v. Chr.), den tgdgenoot en vriend
van Crcnno, zijn bekend. Eerstgenoemde had opgemerkt, dat op den
_; langsten dag de zon te Syene, in Opper-Egypte, het zenith doorging ; men
kon zich hiervan door de spiegeling in het water eener put overtuigen;
· te Alexandrië echter bleef zg dan, blükens zgne waarneming, nog */5,,
ti 1
i