HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 869.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

51
de millioenen jaren, waarvoor zg warintevoorraad bezit, l
reeds een gedeelte voorbij is, hare geringe dichtheid, die
4 maal minder dan die der aarde is, wgst er op, dat
zg nog kan of liever dat zg nog zal inkrimpen, waardoor
weder eene groote aanwinst aan arbeidsvermogen in den
vorm van warmte gewonnen wordt; dan moet er een
tgd komen, waarop de afkoeling zoover gekomen is, dat
de vele stoffen, die thans in gedissocieerden toestand
in den zonnedampkring voorkomen, zich scheikundig
gaan verbinden, en daardoor warmte ontwikkelen; over-
weegt men het een en het ander, dan kan de zon,
naar eene niet onaannemelgke berekening, nog wel 6 of
8 millioenen jaren in dezelfde of nagenoeg dezelfde mate
schgnen als thans. Treedt dan vermindering in, dan
zal die in alle geval zich niet in eens kenbaar maken,
maar langzamerhand vorderen, en het organisme van
mensch, dier en plant zal voorzeker zich nog een gerui-
men tgd naar den verminderden toevoer moeten inrichten. I
Het is zeer de vraag of niet voor dien tgd andere om-
standigheden meer rechtstreeks op ons bestaan invloed
zullen hebben, en wel met name het jaarlgksch verbruik
van steenkolen, die ook als vastgelegd arbeidsvermogen
der zon te beschouwen zgn.
Met een dergelgk tgdperk voor ons kunnen wg dus nog
wel genoegen nemen, niet alleen voor ons zelven, - maar
_ ook voor onze nazaten. Zoo ver wg eene geschiedenis van
ยป verloopen eeuwen bezitten, reikt die niet verder dan ten j
hoogste 6 of 8 duizend jaren, en de berekening, waarvan _
ik u het resultaat mededeelde, geeft duizendmaal meer.
Voor gebrek aan zonnewarmte kan de mensch zich nog
wel lichamelijk beschutten, hiervoor behoeven wg nog niet
eens de noordpoollanden als bewgs aanvoeren, want ons ,
J lieve vaderland is hiervoor voldoende; maar gaat dat