HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 913.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

1
lg l
50.
meene v001*k0111e11 van water 0p de 21211*de, Väll waterstof
F` T 0p de 2011 e11 blgke11s het spekt1*a211011derz0ek 0p alle
1 E sterren, n121akt het zeer 0nwa21rschgnlgk dat het, t0e11 de
N1 111212111 n0g 111 gloeienden 0f a1t11a11s 111111der afgekoelden
toestand verkeerde, daar 20u O111b1"Ol{€11 l1ebben, maar de
21t`wezig11eid 112111 w21te1*plasse11 op de 0ppe1*vlakte, e11 11a11
WEl1(·31’£1€t111p als dë1l”Ilpl{1‘111g kan 11€:l1`€ verklaring vinden 111
‘ de ontzettende k0ude, die er zeker heerscht, 0ve1*a1111aa1*
11 · de 2011 11iet sc11g11t, e11 dus 21ltha11s 111 het bi11ne11ste 112111
de11 lTl€t€11Tl1301 zelf; veel waarsc11gnlgkl1e1d bestaat er v001*
de ineening dat llêt wate1*, dat vroeger 0p de 111aa11 ge-
weest is, 111 de11 grond getrokken e11 aldaa1* 111 bev1*0ren
toestand aanwezig is.
A2111nen1e11de dat de he1nelb0l1en cl001* san1e11t1*ekk111g
van wgd uïteenzgnde st0fdee1tjes gev0r111d zgn, neemt
met de gr00tte d1e1* b0l1e11 de verdicl1t111gsten1peratuur
00k t0e, e11 1110et die de1* 2011, als men de 21fk0el1ng
Ol1d€1‘ het ve1·dic11tingsp1*0ces buite11 beschouwing laat,
ongeveer 28 n11l110en graad Celsius bedragen l1ebbe11; bg
{gi, de 200vee1 klei11e1*e Illääll k01ne11 wg 11iet verder dan een
paar ClL11Z@11C1, 11121a1* daa1*0111 is zg juist ee11 geschikt
VOO1°W€1‘p, 0m O11Z€ beschouwing n1ede te beginnen.
Va11 de 111212111 t0t de aarde 0ve1*gaa11de, vinde11 wg
gn ee11 b0l, die n0g niet 200 ve1* 111 1121ar afkcelingsproces
gg `$ gevorderd is, niaar die t0cl1 de11 t0ev0er de1* zonnewarrnte
N 1100dig heeft 0111, wat de VOO1` OIIS leven n00d2akelgke
1 warn1te aangaat, staticnnair te blgven. E ,
1 Z011der eenigen twgfel zg11 de gr00te p1a11eten, altha11s
Jupiter en Saturnus, minder in hu11 afkoelingsproces
gevorderd dan de aarde; 0111tre11t Uranus e11 Neptunus
1 acht ik de zaak 0n2ekerde1*, daar zg 200vee1 niinder v2111
de 201111ewa1*n1te ontvangen.
En de 2011 zelve? A1 l1ebbe11 wg cpgemerkt dat van