HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 802.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

ä "`”""°
§ .

49
i is als zoodanig een der vormen van arbeidsvermogen;
wg kunnen dus even goed spreken van het arbeidsver-
mogen der zon, waarvan wg op verschillende wgze partg ‘
trekken.
2 Dat arbeidsvermogen doet niet alleen de boomen, maar
ook de veldvruchten groeien, en bezorgt ons daardoor
rechtstreeks voedsel; maar ook langs een omweg, door-
dien de dieren, waarmede wg ons voeden, ook veldvruch­
ten of andere plantendeelen noodig hebben om te leven
en te groeien.
Dat arbeidsvermogen doet uit zeeën, rivieren en meren,
en uit den vochtigen bodem waterdamp opstijgen, die
later weer als regen neervalt, en onze beken en rivieren
voedt.
Het verwarmt onzen dampkring, dien het doorgaat,
en verder den bodem, en daardoor nog eens den damp-
kring, die op dien bodem rust; en de opstggende lucht-
stroomen, die daarvan het gevolg zgn, veroorzaken de
W winden. ’
Maken wg ons dus de winden ten nutte om de zee te
bevaren; trekken wg partg van den loop van beken, rivie-
ren of watervallen om watermolens-, of van den wind om
windmolens in beweging te brengen; voeden wg het vuur
onzer stoommaohines, zoowel van fabrieken, als van stoom- {
wagens of stoomsehepen, ja van onze kookkaohels, met "
steenkolen, of voeden wg, zooals ik reeds zeide, ons eigen
lichaam met voedsel van plantaardigen of dierlgken oor- J
sprong, dan gebruiken wg langs een omweg het arbeids- i
vermogen der zon.
En dit kan niet onuitputtelgk zgn. Wg hebben het
voorbeeld van uitputting in onze maan, waar het gemis I
aan een dampkring wel verklaard kan worden, maar waar
ook op de oppervlakte geen water aanwezig is; het alge-
4