HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 943.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

Z i
j 4 48 .ï
hier op het standpunt der teetotallers plaats, en alle be-
SJLELDdd€€l€l'l, CHE OHZG dl`3Ilk€H behalve VV€tl§@].” b€VëtiLt€D.,
als overbodige weelde beschouw, - of het echter altüd
zoo gemakkelijk bij de hand zal blijven, dit is eene andere j
vraag. En niet minder geldt dit van ons voedsel, want 2
hoewel enkele anorganische stoffen, met name chloru­
ff; p ren, fosfaten, enz. voor den opbouw van ons lichaam
noodzakelijk zijn, zoo bestaat ons voedsel, en voor zoover
het de ademhaling moet onderhouden, en voor zoover het
tot herstel der dierlijke weefsels moet dienen, toch uit
stoffen van plantaardigen of dierlijken oorsprong; en plant
en dier hebben voor hunnen groei even goed warmte
noodig als de mensch. En die warmte ontvangen wij
voor verreweg het grootste gedeelte van de zon. Denk
de zonnewarmte weg en met de bewoonbaarheid der
aarde is het spoedig gedaan. Welke schielijke afkoeling
geeft niet eene enkele heldere wolkenvrije nacht, als de
g op de oppervlakte van den grond opgehoopte warmte vrij
jj? kan uitstralen. Hier te lande geeft de rüp daarvan het
het bewijs, als de temperatuur van den dampkring toch
nog niet beneden het vriespunt gedaald is, en zelfs in
het heete Britsch-Indië kan van heldere nachten gebruik
gemaakt worden, om in het veld, op vlakke schalen, water
te laten bevriezen, ten einde des morgens het ijs voor
huiselijk gebruik naar de stad te brengen,
, Maar de zonnewarmte, die wij tegenwoordig ontvangen,
i« kan niet altüd duren. Het is niet onmogelgk dat zg nog
{ geruimen tijd dezelfde blijft, en dat het warmteverlies, dat
de zon door uitstraling lüdt, opgeheven wordt door de
verwarming tengevolge van de inkrimping door de aan-
? trekking naar het middelpunt; maar langzamerhand moet
zij toch verminderen.
De warmte der zon doet hier beweging ontstaan, en
i
ä lg .