HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 832.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

zr;
per sekonde voorbg de 20n op een afstand, half zoo [
groot als de straal van dat lichaam; en was haar in vgf
uur tgds geheel omgeloopen.
Stel nu in plaats van de zon nog een uitgestrekten gasbol,
en voor de komeet een anderen uitgestrekten gasbol in de .
plaats, en er heeft een excentrisch in elkander vallen en
eene vereeniging plaats, waardoor eene aswenteling ont-
staan kan.
Maar laat ons tot ons onderwerp terugkeeren en de
vraag overwegen, wat het eind zal zgn?
Dan moeten wg al dadelgk de opmerking maken, dat
evenmin als er een begin geweest is, er evenmin ook een
eind kan zgn. Al wat wg beschouwd hebben, heeft wel-
licht betrekking op eenige millioenen of tienmillioenen
jaren, maar wat beteekenen die in vergelijking van billi-
oenen of trillioenen jaren? en wat beteekenen die nog in
, vergelgking tot de eeuwigheid, die reeds achter ons ligt.
En evenzoo kan er geene sprake van zgn, wat het eind [
zal zgn, maar alleen wat de vooruitzichten zg_n in de
naaste millioentallen of tienmillioentallen of honderdmil-
lioenen jaren.
Die vooruitzichten zgn helaas! wel niet opbeurend,
maar toch ook niet om ons geheel ter neder te slaan.
De mensch heeft, juist door het organisch leven, dat I
hg geniet, vele behoeften, voornamelijk aan lucht, voedsel,
water en warmte. Het gasmengsel, dat onze aarde als
- dampkring omgeeft, schgnt juist de samenstelling te hebben
die voor ons organisme het geschiktste is, wellicht ook
heeft ons organisme zich naar die samenstelling geregeld.
En er is geen reden te vermoeden of te vreezen, dat die v
` s dampkring van samenstelling zal veranderen. Water is "
er vooreerst nog in overvloed voorhanden, ­- zult
het mg ten goede houden, geachte toehoorders, dat ik mg