HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 838.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

45
waren wg alleen door het licht, dat zg afgeven. Het kan i
zgn, dat dit licht afkomstig is van de reeds door de i
condensatie ontstane gloeiing; het kan ook zgn, dat de
gassen, waaruit zg bestaan, eene zwakke fosforescentie
bezitten, onafhankelgk van de temperatuur. Wel is in
Y onze laboratoria van die fosforescentie van gassen niets
gebleken, maar wg kunnen aldaar niet over lagen van
millioenen kilometers beschikken, en de mogelgkheid kan
niet ontkend worden, dat in zulk een gas aan den ether
zwakke trillingen medegedeeld worden, die door de dikte
der gaslaag, voor ons oog, als een licht schgnsel zicht-
baar worden.
Grooter bezwaar voor eene rationeele verklaring van
het zonnestelsel, veroorzaakt de vorming der planeten en
hare wenteling om de zon zelve. De reeds meermalen
door mg opgenoemde bgzonderheden wgzen er echter op
dat de gas- of nevelbol, die in vroegere tgden het zon-
nestelsel uitmaakte, en waaruit het ontstaan is, eene as- I
wenteling gehad moet hebben, en het is niet geheel duide-
lgk op welke wgze de planeten zich daaruit hebben afgezet.
Waarschgnlgk zgn er condensatie­centra geweest, waar-
van er vier, die meer veraf van het middelpunt waren,
minder door de aantrekking der zon gehinderd werden, _
en dus grootere massaas stof om zich heen hebben
kunnen verzamelen, zoodat daaruit de planeten Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus gevormd zgn; terwgl vier
T andere meer nabg de zon, aan de planeten Mars, i
de Aarde, Venus en Mercurius haar ontstaan gegeven
hebben.
Om welke reden er tusschen deze beide viertallen in,
` eene ruimte geweest is, waar geene vereeniging tot eene
planeet heeft plaats gehad, maar een groot aantal kleine
~ planeetjes zich gevormd hebben, heeft nog niemand