HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 932.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

ei i M,
if; eerst eene kern gevormd hebben, daarom heen moeten
zich andere deeltjes vereenigd hebben, en zoo is, in eene
tgdruimte, die wellicht ook met millioenen jaren te meten
is, de zon ontstaan, maar het arbeidsvermogen van be-
weging, waarmede die deeltjes behebt waren, is over-
j, gegaan in warmte. Verplaatsen wg ons op den boven- Y
lj, sten omgang van dan Eyffeltoren, dan zal een gewicht
van een kilogram, dat wg van die hoogte laten vallen,
als het terecht komt op een volstrekt onbuigzamen bodem,
door de vernietiging zgner beweging eene warmte ont-
wikkelen, voldoende om een kilogram water 0°,7 Celsius
in temperatuur te doen rgzen, en die verwarming neemt
toe in rechte reden tot de valhoogte, of nog liever ge-
zegd in de reden van de tweede macht der snelheid,
waarmede die massa den grond bereikt. En gaat men
nu na, van welke groote afstanden de stofdeelen, die de
zon hebben samengesteld, zijn moeten komen aleer zg
den eenmaal gevormden centralen kern bereikten, dan
wordt die kolossale warmtehoeveelheid volkomen ver-
klaard. Het is zelfs geene moeielgke berekening, hoeveel
wel de hoeveelheid warmte bedraagt, die ten gevolge van
het samenvallen der deeltjes in de zon moet opgehoopt
jl zgn, en het resultaat dier berekening is dat, hoe groot
; · gelgk wg gezien heben, het warmt.everlies is, dat de zon
jaarlijks lgdt, de opgehoopte warmte voldoende moet
5, , zgn om dit warmteverlies gedurende 13 millioen jaren te
V dekken. Zonder twgfel zgn er van deze reeds eenige i
gj voorbg, gedurende welke al vrg wat warmte verloren
gegaan is, maar er blgft zeker nog altgd eene groote
hoeveelheid over en er wordt door de voortdurende
samentrekking der zon door de afkoeling en attractie `
zeker nog meer gevormd.
De nevelvlekken, waarvan wg gesproken hebben, ont-
xt

* vii