HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 871.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

41
De drukking onder de oppervlakte der zon neemt dus .
in hooge mate toe met de diepte, en voor een oogenblik
aannemende, dat de lagen aan de oppervlakte der zon
dezelfde dichtheid als water hebben, dan zou reeds op
een afstand onder de oppervlakte, als die van Utrecht
T tot Amersfoort (32), eene drukking van 50 000 atmosferen
bestaan. En de drukking nabü het middelpunt kan slechts
met millioenen atmosferen gemeten worden. Dat onder
die omstandigheden de densiteit der zon niet grooter is,
pleit zoowel voor den gasvormigen toestand als voor de
ontzettende hitte, die aan deze drukking moet weerstand
bieden.
Letten wü nu op het kolossale warmteverlies, dat de
· zon door uitstraling ligdt, tot welke gevolgtrekking komen
wij dan, als wü onze blikken nog verder in het verledene rich- t
ten? Tot geene andere dan deze, dat de zon zonder eenigen
twüfel vroeger nog veel heeter geweest is en een grooteren,
wellicht veel grooteren omvang gehad heeft. ,
En omtrent onze aarde, en naar analogie te oordeelen
omtrent de andere planeten, geldt hetzelfde, al wordt de
massa der aarde met quadrillioenen, die der zon met
quintillioenen kilogrammen gemeten (33).
p Wenden wij nu het oog nog weder eens naar het plane-
2 tenstelsel zelf, en letten wij op de büzonderheden, waarvan jj
ik zoo even gesproken heb. Al de planeten bewegen zich in
nagenoeg cirkelvormige banen om de zon; de vlakken dier A
« banen vallen op weinige graden na samen; allen, (en met {
de in de verledene week ontdekte 2906 asteroïde beloopt haar
getal 92.98,) bewegen zich in die banen in dezelfde richting,
en wat er nog bnkomtz die richting is dezelfde als die,
waarin de zon om hare as draait, en die vlakken der
loopbanen vallen nagenoeg samen met de equatorvlakte p
der zon; terwijl ook de richting, waarin zij hare wenteling ·W
J
J