HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 926.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

";,lï .
l L

40
van dat stelsel begeven hebben, en door de bewezene
aanwezigheid eener groote hoeveelheid ijzerdamp in den
zonnedampkring wordt dit vermoeden bevestigd.
i. Ook vinden wü die stelling bg de planeten vrij welbe-
° waarheid. Van Saturnus af, tot de zon, neemt de densi-
i 7 ‘ teit der planeten bijna voortdurend toe. Saturnus zelf T
L is niet dichter dan perenboomenhout en zou op water
moeten drüven. Jupiter heeft nog slechts de densiteit
pf van palmhout, en zou dus in water zinken. Mars is daar-
entegen brjna 4 maal, de aarde 51/2 maal zwaarder dan water.
In plaats nu dat de zon eene densiteit bezit, welke die
der aarde overtreft, is die omtrent viermaal kleiner, en
j dit kan zeer goed verklaard worden door den hoogen
) warmtegraad, waarin zich de zon van binnen bevindt. ·
Aannemende dat de zon een gloeiende gasbol is, dan zijn
gl er in dat binnenste twee krachten, die elkander aanhoudend
tegenwerken: door de enorme hitte wil dat gas zich sterk
tf` uitzetten, door de bovenmatige drukking wordt het sterk
" samengeperst.
te Om van die drukking eenig denkbeeld te verkrügen,
moet men in acht nemen, dat op de oppervlakte der zon
lig` ‘ de aantrekking 28 maal grooter is dan op de oppervlakte
’ der aarde. p
Hier op de aarde moet men een omgekeerden beker, i
y of anders een duikerklok, 10 meters onder water laten
zinken om die lucht tot de helft samengeperst te verkrü-
ii ïf _ gen. Indien men op de oppervlakte der zon lucht van «
dezelfde densiteit had, dan zou men onder dergelük water
» die klok Q8 maal minder diep, dus nog geenêdecimeters
i moeten laten zinken om hetzelfde uitwerksel te verkrggen,
lf ·‘ Beide krachten, de warmte en de drukking, zgn dus
op de zon naar verhouding veel aanzienlüker, dan wü
er hier op de aarde een voorbeeld van kennen.
I