HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 918.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

.4'_`ë
ii
lit
dichtheid der aarde is omtrent het dubbele van die der E
stoffen aan hare oppervlakte, en dus wordt, bgna zonder _ j
twüfel, haar midden thans door -zeer zware, wellicht door i
de in gesmolten toestand aanwezige zware metalen inge-
nomen (Q8).
i. i Wenden wg ons oog nu tot de grootere planeten, l
gj j Jupiter en Saturnus, dan vinden wü bij hen afplattingen,
giill die ook weder volkomen met een vroegeren vloeibaren
toestand overeenstemmen (229). Op Jupiter vinden wij i
door onze krikers, bijna dagelüks, veranderingen in zijn 1
I dampkring, die hoogstwaarschijnlijk daaraan toe te schrij- j
ven zijn, dat er nog veel meer wolkenvorming, en meer ‘
il beweging in den dampkring aanwezig is dan op onze i
i aarde, zonder twijfel ten gevolge van eene hoogere tem-
, peratuur der planeet. ‘ P
En welk schouwspel biedt ons de zon aan? Hier zien
wij een wereldbol, van meer dan millioenmaal meer
,Q` lichamelijken inhoud dan de aarde, waarin eene hoeveel- ‘
heid warmte is opgehoopt, waarvan het verstand duizelt. i
° ir De pogingen, om den warmtegraad harer oppervlakte in _ I
graden Celsius aan te geven, hebben op verschillende i
=' zwarigheden schipbreuk geleden, maar een van deze i
l' zwarigheden was deze, dat die warmtegraad stellig zeer j
veel hooger is dan die, welke onze heetste ovens, b.v.
die der staalgieterüen kunnen voortbrengen. ‘
ii j En worden wg al getroffen door de 10 of 920000 graden
t‘ i Celsius, die door de bescheidenste onderzoekers worden
opgegeven, dan moeten wg toch in acht nemen dat, al- i
, vorens ons te bereiken, de stralende warmte der zon zich i
eerst eene baan moet breken door eene zeer dichte atmo- I
j sfeer, waarvan metaaldampen een voornaam bestanddeel ¢’
i uitmaken, en die dus stellig en zeker slechts een betrek- V
kelijk klein gedeelte der zonnestralen doorlaat.
tt

l t
iq