HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 847.02 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

l
j .
l
groot gedeelte der aarde nog in witgloeiend­gesmolten
j toestand verkeert. De uitbarstingen van vulkanen, de
j lavastroomen, die daarbü te voorschün komen, zün er de
l getuigen van. Rondom die gloeiende, en ten deele althans
gloeiend-vloeibare massa bevindt zich de bewoonbare
ç aardkorst, ten deele bestaande uit rotsachtige gronden,
die de blüken dragen, vroeger in dienzelfden gloeienden
, toestand geweest te zijn, ten deele uit sedimentaire lagen, l
(of, om een hollandsch woord te gebruiken, uit gronden,
die uit water bezonken zün,) en ten deele bedekt door de
zee. Dat water wordt door den dampkring verschaft,
i waarin, vooral door de werking der zonnewarmte, de
l dampen van het zeewater worden opgenomen, die later
j weer, na afkoeling, als regen nederslaan.
Achteruit denkende kunnen wg ons dus een tüd voor-
stellen, stellig honderdduizenden jaren geleden, wanneer
die bezonkene gronden nog niet aanwezig waren; toen
was die gloeiende massa alleen omgeven door eene pas
onlangs gestolde of gekristalliseerde korst, en de damp-
kring was warmer dan nu en bevatte als waterdamp al
V het water, dat nu in de zee, de rivieren en den grond
‘ bevat is. Nog hooger opklimmende, treffen wij de aarde
5 aan, vóórdat die korst gestold of gekristalliseerd is, als
een gloeienden vloeibaren bol, bedekt door denzelfden
dampkring.
j Dat wij nog niet met onze hypothesen buiten het spoor
l geraakt zijn, bewijst de afplatting der aarde, die, wat
haar bedrag aangaat, in volkomene overeenstemming is
met het bestaan van een dergelijken vloeibaren bol,
Q wanneer ten minste de zwaardere deelen zich meer nabü
"Y het middelpunt, de lichtere zich meer naar de oppervlakte
verzameld hebben (Q7). En ook dit is geheel overeenkomstig
de stellige uitkomsten der wetenschap; want de gemiddelde j
j T
L __ïïl..·