HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 920.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

rt Yi
g li .
2 eê l
êlelliêliiell, die hier op de aarde in de laboratoria worden
afgescheiden en bestudeerd, vindt de sterrekundige terug
in den dampkring van sterren, die billioenen kilometers
van ons verwüderd zijn. {
Maar, zal men vragen, wat wordt door die fijn verdeelde
j; nevelachtige stof verstaan? Hieromtrent k;an nog verschil j
ij van meening bestaan. Of die oorspronkelüke toestand van
ill; alle wereldstof gasvormig of vast geweest is, is niet wel te g
bepalen. De oude wijsgeeren, die van den gasvorm geen
· denkbeeld konden hebben, zullen zich die vraag wel niet
Q gesteld hebben, en ook KANT laat haar in het midden,
daar hij alleen van elementaire stofdeeltjes spreekt, waaruit j
"‘ 1nen trouwens eerder zou afleiden dat hij aan vaste stof- i
deeltjes dan aan gasmolekulen dacht.
Maar ik zal uwe aandacht niet vermoeien met de op-
somming der verschillende meeningen van hen, die het
J onderwerp behandeld hebben. Wü weten natuurlijkerwgze
van de wording van het heelal slechts weinig af, en moeten
gig; ons in alle geval met hypothesen behelpen, maar het
ii _ schünt wel dat het aantal schrijvers, en daaronder ook l
onbevoegde schrijvers, die behoefte gevoeld hebben hunne
< verklaringen wereldkundig te maken, in omgekeerde ver- `
jj li ' houding met dit weinige staat. Hun aantal is legio, en E
ä ik zal mij daarom bepalen tot eene vermelding van het-
geen ik, partijen gehoord, als een eenigszins aannemelijk g
resultaat van wetenschappelijk onderzoek en nadenken kan
I mededeelen.
ll< Wil dan liever, in navolging van een der jongste i
, schrüvers over het onderwerp (26), van het bekende tot I
Q het onbekende, van den tegenvvoordigen tot den vroegeren b
i toestand besluiten. `
p Het is u allen bekend, dat thans nog in het inwendige
i der aarde eene sterke gloeihitte heerscht, ja dat een
g l
lle
i
.
lil pp A g W p 2.