HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 837.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

_ V ,_ _ _ ,,V. , W,. . . s-~-«·­«-~-~--«­«-­­­­~«­­­·~­··f*··‘· ï“‘“‘°‘“""?"‘*·"'¤¤¤

, ss ri
werpen aangaande de bevoegdheid van ons aardbewoners i
om over verschgnselen op zulke verafgelegene afstanden
te oordeelen. Men kan vragen: wie zegt ons dat zich
daar niet zelfstandigheden bevinden van geheel verschil- .
lenden chemischen aard dan de stoffen die onder ons be- J
' reik zgn? Zoo daar verschil in is, zgn wg dan wel ge- Q
rechtigd iets te besluiten aangaande chemische verbindin-
gen of physische processen, die daar zouden kunnen plaats i
hebben?
Eerst tengevolge van ontdekkingen, die in deze eeuw
gedaan zgn, zgn wg in staal; dien twgfel te weer-
leggen.
Het zonnelicht, door eene fijne spleet gelaten, en daarna
door een glazen prisma opgevangen, breidt zich in een
kleurenspektrum uit, dat door donkere strepen is afge-
broken.
Die strepen vertoonen zich tengevolge daarvan, dat het
licht, dat de oppervlakte der zon uitstraalt, door haren
dampkring moet gaan, en dat de verschillende gassen,
die in dien dampkring voorkomen, lichtstralen van be-
paalde kleur, dus van bepaalde breekbaarheid opslurpen.
Diezelfde strepen dienen tot scheikundige ontleding van
den zonnedampkring en het is gebleken, dat daarin, be-
halve waterstof in gloeienden toestand, aanwezig zgn: de
dampen van natrium, gzer, calcium, magnesium, nikkel,
koper, lood, zink, aluminium en een aantal andere ele-
menten, die op onze aarde ook voorkomen. De aanwe­ p
zigheid der zuurstof in dien dampkring wordt eerst ont-
kend, doch later blgkt het dat zg als lichte strepen in _
i plaats van donkere hare aanwezigheid verraadt. (25)
V' _ En wat wgst de spektroskoop uit, als hg op de sterren
, gericht wordt? Dat er een aantal sterren zgn, die een
, volkomen dergelgk spektrum vertoonen als de zon, en de
iï c ,.,,., .. . c cccc l