HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 917.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

L
l
», 34
i, meenl1eid der aantrekkingskracht, en verlangen dat hein
J ’ aangetoond worde, dat een voorwerp, dat hg betaste11
kan, een ander dergelgk voorwerp aantrekt, dan verwgzen
wg hem 11aar de torsiebalans van Joi-nv MICYIELL e11 de
Gl proeven va11`CAv1s1vn1sn, Bam, Comvu en BMLLE en Wir-
rë snve, waarbg die aantrekking zichtbaar wordt aangetoond ‘
niet alleen, maar zelfs gebruikt wordt om door vergelg-
fit king het gewicht, e11 daardoor de densiteit der aarde af
te leiden. ‘
En wordt de twgfel geopperd, of wg wel recht hebben
aan te nemen, dat die zwaarte of die aantrekkingskracht,
ook buiten o11s zonnestelsel, op afstanden, zoo als de
sterrekunde ze heeft leeren kennen, en die alleen met
, billioe11e11 kilometers kun11en gemeten worden, nog op
dezelfde wgze werkt als er binnen, dan geven ons daarop
de dubbele sterren antwoord, waarin wg eene beweging
der beide samenstellende sterren om het gemeenschappe-
lgk zwaartepunt waarnemen, en wel in eene ellips, vol-
Qt, komen volgens de wetten van KEPPLER, die in ons zon-
nestelsel geldig zgn.
En zoowel als i11 dat zonnestelsel onregelmatigheden
in de11 loop van Uranus 11iet alleen deden vermoeden, (Q3)
dat er nog eene storende planeet met nog wgdere loop-.
baan bestond, maar ook die storende planeet, nl. Neptunus,
i hoezeer zg slechts door kgkers zichtbaar was, deed aan-
,2% 1 wgzen en vinden, zoo is het €V€ll goed reeds voorgekomen,
dat in de eigene beweging ee11er ster (24) eene onregel-
‘ matigheid ontdekt werd, die tot het bestaan eener bege-
leidster deed besluiten, en dat dit vermoeden glansrgk
is bevestigd geworden, toen de kgkers slechts groot en 1
sterk genoeg gemaakt werden om die begeleidster te "
vertoonen.
§ Maar nog van eene andere zgde kan men twijfel op-
11 I
li
{ ]