HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 861.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

“‘_",__W____ {_ ___ ___,,_1`,.v,_,;,,.,_,,,T.,T ,7,,,..... W ,.. 7..,,.,,*.;, r­~­“ <.w·~T--~­·-~7·;-:­w­~rv-<,;---­­-’­· ïï ’*"ï1,?&?’T~,,_`


den. HQ heeft het ook zelf waarschünlijk niet voor Y
het resultaat eener ernstige wetenschappelijke studie,
maar voor eene hypothese willen gehouden hebben;
zijne geheele verhandeling is vervat in een klein duo- p
' decimo-bandje. ,
' Veertig jaren later had Nmwroiv het geluk de vragen,
die door de onderzoekingen van ICEPPLER aan de orde
px van den dag waren gekomen, te verklaren. Een appel ‘
valt op den grond, de maan draait om de aarde, de
planeten om de zon, de wachters om Jupiter, en al deze l
wentelingen hebben plaats in ellipsen, omdat elk lichaam
behebt is met eene geheimzinnige kracht: het trekt elk
ander lichaam aan met een vermogen, evenredig aan zijne
eigene massa, en omgekeerd evenredig aan de tweede
macht van den afstand.
De appel, die van eene hoogte valt en de maan in
hare loopbaan, worden beide door de aarde aangetrokken,
maar de maan, die 60 maal verder verwüderd is dan de
appel, 3600 maal zwakker. Wiskundig bewees Newroiv
W dat als men deze wet aannam, de banen der planeten
om de zon ellipsen moesten zgn, dat in éen woord de
drie wetten van KEPPLER uit haar voortvloeiden.
* Maar de gevondene wet der algemeene aantrekkings-
kracht was nog veel vruchtbaarder. Het raadselachtige
verschünsel van eb en vloed werd er door verklaard, de
nog niet door graadmetingen bewezene afplatting der
‘ aarde, als noodwendig bestaande aangekondigd, en daar-
mede het beweren van CHRISTIAAN Hureeivs bevestigd; de
meeste afwijkingen, die reeds vroeger in den loop der r
maan waren waargenomen (22), als een noodzakelük ge-
l` volg van dezelfde wet voorgesteld, ja zelfs de kometen,
die tot nog toe het geduld en vernuft der sterrekundigen
op eene zware proef hadden gesteld, waren overwonnen;
f l