HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 872.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

l V::”r"""-"";"';r"f"ï" """"j "~"""j ""·"’#~· -·­~· .. .1.W,r;«»y;;«;.,;-­-«;&,;·-;-~;,ç,·ï;_, p __ V, w,,__.,,,,.,«,
t t
Ei
lx{
26 `
jjtj in het midden van het stelsel; dan volgde de lucht, die
Lp het eigenlüke voermiddel der draaikolk was, en de aarde
gaf het materiaal voor de omwentelende planeten, Vol-
jy gens zün stelsel was het dus natuurlük dat de grootere
il planeten, n.l. Jupiter en Saturnus, meer buitenwaarts, ,
{ de kleinere, Mercurius, Venus, de Aarde en Mars meer
,ï binnenwaarts, d. i. dichter bü het centrale lichaam
i geplaatst waren. G
En door de aldus ontstane stroomingen konden om
de planeten kleinere draaikolken ontstaan, die kleinere
lichamen meesleepten, en daarmede was dan de vor-
;;, _ ming verklaard van de maan, die om de aarde wentelt,
Qi en van de vier wachters, die GALILEI kort te voren in
de nabijheid van Jupiter ontdekt had. Ook de wente-
ling der zon en der planeten, ieder om hare eigene as,
was nu een gevolg van diezelfde draaikolken.
ik Dat de planeten en wachters bolrond waren, ver-
klaarde Drscanrrs doordien zij gedurende hunne vor-
ming in de draaikolken dikwijls tegen elkander gebotst Q,
* hadden, en de hoeken, die er oorspronkelijk aan ge-
weest waren, langzamerhand waren afgerond.
De kometen waren de eenige verzamelingen van
il stofdeelen, die niet tot eene bepaalde draaikolk of,
zooals Dmscmrms het noemt, t.ot een bepaalden hemel _
behoorden, en van den eenen tot den anderen over-
il, · gingen; en de massa stofdeelen, die zij bij den over-
gang van den eenen hemel in den anderen voor zich ·
uit drüven, en om zich heen verzamelen, laten zü later,
als zij dieper in dien nieuwen hemel zgn binnen-
gedrongen, weer los, en zicdaar de staarten verklaard! Y
Wü, die 950 jaar later leven, hebben vrij glim-
lachen om de fantasieën, zooals wij ze gaarne zouden
è noemen, van een Drsclirrrrs. Maar men moet de ge-
j l
ii 2*; _
j