HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 863.91 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

.r;_,;­­...ï;r { ~ r___;§,__"¢`,sxi;,Y;§YrWFi;,W,,EWTF,-..-,«..­­;­­·,_-,;-­-.~ ·;;«·.;-,. TW;·~-«·~.~.mr--wat--ï_·.·-·;;--ri·<·-r"ï;*_*~f’ï"‘;"'*""'*="·."""""*’?“ ‘ jxq
i O
maeische verdedigd had, dat GALILEI, zeg ik, te Rome, . i
' voor een rechtbank van kardinalen gedaagd, en ge- `
dwongen geweest was zgne zoogenaamde dwalingen
· te herroepen, en te beloven, voortaan niet meer de j
{ dwaalleer van de beweging der aarde te onderwijzen. ;
Dnscknriss, die zich op den naam van goed catholiek
liet voorstaan, wilde vóór alles met de Kerk op een
goeden voet blgven, hield zgn werk achter, en was l
l? nooit te bewegen het uit te geven, zoodat het eerst
i na zgn dood in 1664 te Pargs verscheen. l
i stelde zich eene ideale wereld voor, nog geheel
' in chaotischen toestand, en vroeg zich af, wat er ge-
beuren zou, als de Schepper een aantal deeltjes of
lichaampjes in dien chaos eene beweging had medege- `
deeld en dan alles aan zichzelf had overgelaten. En,
door vergelgking met hetgeen hg in een bak water zag
gebeuren, indien daar kleine bewegingen werden ver-
oorzaakt, besloot hg dat er verschillende middelpunten
i moesten ontstaan, waaromheen de omringende stofdeelen,
die zich inmiddels tot stofklompen hadden gevormd, in
een wervelvind of draaikolk, een tourbillon, moesten
draaien. In elke draaikolk werden de zwaarste licha-
-‘, men het verst van het middelpunt, de lichtere nader-
j bg gedreven, en tusschen elke draaikolk en de omrin-
genden bestond eene grens, die nooit door een der
] lichamen overschreden werd, die tot eene bepaalde
draaikolk behoorden. Van de vier elementen van Am- p
srormims verwierp hij het water; het lichtste element `
i was naar hem het vuur, dan volgde de lucht, het
zwaarste was de aarde. De oorspronkelgke chaos was *
uit een mengsel van die drie elementen samengesteld;
het lichtste element, het vuur, nam het midden der
draaikolk in, aldus verklaarde hg den stand der zon
' l
. i
o l oi