HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 872.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

!
&
jaren lang arbeidens, in züne zoogenoemde derde wet
i‘ het verband vond tusschen dien afstand en den om- i
loopstijd. Die wet luidde: ,,De derde machten der
* _ afstanden, (tot de zon), staan tot elkander als de tweede ·
l. machten der omloopstüden." {
j Knr1>L1sn’s arbeid was inderdaad een reuzenarbeid.
Alleen een wiskundige van zrin talent en een geoefend
rekenaar als hij, was in staat om uit de massa metin­ hz,
if _ gen en waarnemingen van Tvcno Baarn: en züne hel- l?
pers de door hem verkregene resultaten te verkrägen. E
*" En door zijn onderzoek was de sterrekunde een nieuw l
D tijdvak ingetreden. `
iris Het hoe? was nu beantwoord, maar het kenmerk
van het wetenschappelijk streven der 17°_eeuw was
’ juist, dat naar het urcmrom gevraagd werd.
Waarom, vroeg Dizscaarrrs zich af, draaien de plane-
ten rusteloos om de zon, en evenzoo de maan ruste-
jf loos om de aarde? En hij was de eerste, die op deze
jt vraag een antwoord ontwierp.
Even rusteloos als de planeten, wier loop hij bestu-
_ dcerde, maar minder nauwkeurig in het volgen van
wetten voor zijne omzwervingen, was Dmscaaras, die
het grootste gedeelte van zijn leven buiten zijn geboor- t,
E teland doorbracht. Meest was hij in Nederland, maar j
i dan eens te Amsterdam, dan eens te Egmond Binnen,
J; . Harderwijk, Leiden, Utrecht, Amersfoort, Deventer, en ]
waar niet al. Te Deventer was het dat hij in het jaar
5; 1633 een werkje schreef, getiteld: Ze Monde, en hij
stond op het punt het te Amsterdam te laten drukken,
toen de mare hem bereikte dat GAL1L1:1, die in zijne
,,Samenspraken over het wereldstelsel", zoo het heette
het Ptolemaeische tegen het Coppernicaansche, maar
in wezenlijkheid het Coppernicaansche tegen het Ptole-
’ ll