HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 807.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

‘· ""*==*¤¤ ­ - ,.~·’-aw;=¤•¤>=wE$¥ïx~»w«?==¤·v¤"»‘a.:·Yacr**·4w<rr*‘rv¤«‘¤fz i‘;rw<’¥‘= ’ ·¤n;«·i"? rv rr _, ‘·*-3"’§Y·‘*€T‘<T’<ï*ï'¥ë¥""’ Tw
bond, ten einde de verzamelde bouwstoffen te verwer- `
ken. Ongelukkig mocht hg niet veel van den arbeid i
van KEPPLER te zien krggen, want hg overleed kort 4
daarop (924 October 1601); gelukkig echter dat de Keizer 3,
1; zich nu weder KEPPLER aantrok, de aanteekeningen van
" Tvcno kocht, met belofte ze te betalen, en aan KEPPLER
een jaargeld toekende, met belofte er voor te zorgen dat
j het hem uitbetaald werd. J
ll Oorlogstgden zgn echter niet gunstig voor het vervuld
j worden van vorstelijke beloften, dit ondervonden zoowel
j .BaAnm’s erfgenamen als KEPPLER, die, na jaren weder-
j waardigheden en na jaren arbeid eerst zgne taak kon
volbrengen.
‘ En wat was nu zgn resultaat? Dat er aan het Cop-
j pernicaansche stelsel nog wat ontbrak; de planeten be-
i wegen zich n.l. in omclere dan cirkelvormige banen om
j de zon; na stelselmatig zoeken mocht l1et.·l{1s1>P1.1n1 niet
‘ alleen gelukken, uit de waarnemingen door Trcno Bnline
op Mars gedaan, aan te toonen dat deze planeet in eene
i ellips liep, en dat de zon van die ellips het brandpunt
l innam, maar ook de wet te vinden, volgens welke de
l snelheid der planeet in hare baan verandert (20).
Bij nader onderzoek bleek het hem dat de overige ·
planeten zich evenzoo gedroegen, doch de ellipsen,
waarin zg zich bewogen, weken niet alle evenveel van
den cirkelvorm af: die van Mercurius het meest, die
èj van Venus het minst. 4
5 Wg zullen de fantastische beschouwingen die KEPPLER,
j reeds voor zgn vertrek naar Praag, over den bouw,
i_ dien naar zgne meening, de Schepper aan het zonne-
j stelsel gegeven had, in zgn ,,Cosmograiisch Mysterie"
l nederlegde, met stilzwggen voorbijgaan (21), maar
1 mogen niet verzuimen aan te stippen, dat hg, na
(
- g. ~ J‘